odbranjena MEĐUNARODNA doktorska disertacija

 

rezultat saradnje između Univerziteta u GetiNgenu i Medicinskog fakulteta u Nišu

15.06.2011.

 

Dr Ivana Pešić, saradnik u nastavi Instituta za patološku fiziologiju, odbranila je doktorsku disertaciju „Patofiziološki aspekti glomerulskih i tubulointersticijskih oboljenja bubrega – proteomski pristup“ pod mentorstvom akademika dr Vladisava Stefanovića. Kao student prve generacije doktorskih akademskih studija Medicinskog fakulteta u Nišu i stipendista UNESCO/L’oreal stipendije za mlade žene u nauci, provela je dve godine u naučno istraživačkom centru Instituta za proteomska istraživanja klinike za nefrologiju i reumatologiju Medicinskog Univerziteta u Getingenu u Nemačkoj, pod mentorstvom profesora Gerharda A. Milera i profesora Hasana Dihazija.

Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Prezentacija rada

Publika

Komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije sačinjavali su: Prof. dr Vladmila Bojanić, predsednik komisije, Prof. dr Vladisav Stefanović, mentor i član komisije, Prof. dr Vera Todorović, član komisije sa Stomatološkog fakulteta u Pančevu, Prof. dr Gerhard A. Miler, počasni član komisije sa Medicinskog fakulteta u Getingenu, Nemačka, Prof. dr Hasan Dihazi, počasni član komisije sa Medicinskog fakulteta u Getingenu, Nemačka. Profesor Gerhard A. Miler i profesor Hasan Dihazi su promovisani u gostujuće profesore Medicinskog fakulteta u Nišu.

 

Prezentacija rada

Profesor dr Gerhard A. Miler

Profesor dr Hasan Dihazi

 

Cilj istraživanja: Utvrđivanje kvalitativnih i kvantitativnih razlika belančevina u mokraći pacijenata sa endemskom nefropatijom, dijabetesnom nefropatijom, akutnim prerenalnim bubrežnim oštećenjem, kao i utvrđivanje njihovog značaja u dijagnostici oboljenja. Ispitivani su efekti aristolohijske kiseline 1 i ohratoksina A na humane tubulocite pri akutnom i hroničnom izlaganju sa ciljem utvrđivanja mehanizama oštećenja bubrega, kao i potencijanih biomarkera.

Metode: U toku istraživanja korišćena je proteomska tehnologija, a rezultati su potvrđeni Western i dot blot-om, imunofluoroscentnim i imunohistohemijskim analizama ćelija i tkiva.

Značaj: Upotreba proteomskih tehnologija pri analizi belančevina u mokraći pacijenata i zdravih ispitanika donosi nova saznanja sa ciljem da se identifikuju potencijalni dijagnostički i prognostički markeri oboljenja. Ova studija dokazuje prisustvo značajnih razlika u sastavu proteina ispitanika, koje se mogu koristiti kao diferencijalno dijagnostički parametri. Ispitivanja efekata toksičnosti aristolohijske kiseline 1 i ohratoksina A na humanim tubulocitima doprinose boljem razumevanju patofizioloških mehanizama nastanka bubrežnih bolesti, prvenstveno razjašnjenju molekulskiih mehanizama koji leže u osnovi nastanka i razvoja endemske nefropatije i njenih komplikacija.

 

Kapa doktoranta
-poklon Laboratorije za proteomska istrazivanja

Kapa doktoranta
- poklon Laboratorije za proteomska istrazivanja

Profesor dr Gerhard A. Miler i akademik Vladislav Stefanovic

 

 

 

 

Datum poslednje izmene: 21.06.2011.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024