CENTAR ZA UNAPREĐENJE KVALITETA

 
   
KOMISIJA ZA PRAĆENJE I UNAPREĐENJE KVALITETA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA
 
AKTUELNO

Izveštaj o objavljenim radovima za 2011. godinu - povodom obeležavanja 52. godišnjice rada Medicinskog fakulteta u Nišu

PREDLOG PRAVILNIKA ZA STICANJE NAUČNIH ZVANJA - Molba i preporuka Ministrastva nauke Republike Srbije institutima da na naučnim većima prodiskutuju Predlog pravilnika za sticanje naučnih zvanja i primedbe i predloge pošalju na e-mail adresu pravilnik@nauka.sr.gov.yu . Rok za dostavljanje je 22. juni 2007. godine. preuzeti >>> (307 kB)
 

ODLUKA O AKREDITACIJI FAKULTETA ZA OBAVLJANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI, maj 2007. god.
preuzeti>>>

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 8) i člana 70. st. 8. i 9. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 - ispravka), Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj na sednici održanoj 30. marta 2007. godine, doneo je PRAVILNIK o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača >>>

 

PLAN RADA KOMISIJE ZA PRAĆENJE I UNAPREĐENJE KVALITETA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA

Delokrug rada

Komisija će se baviti unapredjenjem uslova za naučnoistraživački rad na Medicinskom fakultetu radi podizanja njegovog kvaliteta. U tom smislu će nalaziti podsticajne mere za šire i kvalitetnije uključivanje svih nastavnika, saradnika i studenta u naučnoistraživački rad. Komisija će se baviti identifikovanjem problema u naučnoistraživačkom radu i predlagati mere za njihovo rešavanje ako su u domenu organizacije Medicinskog fakulteta u Nišu. Komisija se neće arbitrarno baviti ličnim relacijama između istraživača.

Način rada

Rad Komisije će biti timski, permanentan, operativan, javan i otvoren.
Svi članovi Komisije će biti uključivani u aktivnosti Komisije na način kako njihove mogućnosti i motivi nalažu, kao i potrebe rada prema programu Komisije.
Komisija će se sastajati periodično prema potrebi rešavanja definisanih zadataka. Članovi Komisije će odluke donositi dogovorno.
Komisija će svoj program rada, predložene mere i izveštaje o radu podnositi Nastavno-naučnom veću. Važne aktivnosti će biti objavljivane na internet sajtu fakulteta.

Komisija je otvorena za učešće svih nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta. Nastavnici i saradnici će moći da preko mejla ili usmeno daju svoje sugestije za aktivnosti iz delokruga rada Komisije. Za određene aktivnosti će biti posebno pozivani nastavnici i saradnici za koje se procenjuje da bi njihova pomoć bila dragocena.

Zadaci

 Komisija će se u narednom periodu baviti sledećim zadacima:
  1. Formiranjem baze podataka o trenutnim istraživačkim kapacitetima Medicinskog fakulteta.

  2. Izradom normativnih akata i dokumenata koji će pomoći u organizaciji naučnoistraživačkog rada.

  3. Afirmisanjem naučnoistraživačkog rada na fakultetu.

  4. Pravovremenim informisanjem istraživačke javnosti fakulteta o mogućnostima za unapredjenje istraživačkih rezultata i potencijala.

  5. Izradom strategije razvoja naučnoistraživačkog rada na fakultetu.

  6. Predlaganjem mera za kvalitetniju organizaciju istraživačkog rada.

  7. Formiranjem medjunarodne mreže (network) za razna istraživačka polja.

  8. Podsticanjem razvoja naučnog podmladka fakulteta.

  9. Podsticanjem uključivanja studenata u naučnoistraživački rad.

<<< nazad

Datum poslednje izmene: 28.12.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024