Glavna strana
Prethodna

 

RASPORED POLAGANJA TESTOVA I PISMENIH DELOVA ISPITA

 

Raspored polaganja testova i pismenih delova ispita za pojedine predmete studijskih programa MEDICINE, STOMATOLOGIJE, FARMACIJE i OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA obuhvata stalne termine (nedelja i dan ispitnog roka).

 

Vreme i mesto održavanja testova i pismenih delova ispita za svaki ispitni rok biće određeni i objavljeni na sajtu Fakulteta pre početka ispitnog roka, a u skladu sa definisanim rasporedom polaganja po nedeljama i danima.

 

 

 I NEDELJA ISPITNOG ROKA 

II NEDELJA ISPITNOG ROKA

ST. PR.

GOD.

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

 

M

E

D

I

C

I

N

A

1.

 

Molekularna i gumana genetika

Anatomija

Medicina i društvo

Uvod u kliničku praksu

Histologija i embriologija

 

Medicinska statistika i informatika

Engleski jezik

 

2.

 

Mikrobiologija

Fizika (Fiziologija)

 

Fiziologija

Biologija ćelije

Biohemija

Osnovi imunologije

Engleski jezik u medicini

Fizika medicinske dijagnostike

Uvod u NIR

3.

Patologija

 

 

Patofizioloogija

 

Farmakologija sa toksikologijom

Homeostaza voda i elektrolita

Klinička mikrobiologija

 

Medicinska genetika

Neuronauke

4.

Psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Interna II

Osnovi histoloških tehnika u biomedicini

Patofiziologija ishrane i psihofizičke spremnosti sportista

 

Klinička anatomija

Fiziologija napora

 

 

Klinička biohemija

Klinička patofiziologija

Klinička imunologija

Štetni efekti lekova

Klinička farmakologija

5.

Neurologija

Socijalna medicina

Pedijatrija

 

Hirurgija I

 

Ginekologija

 

Anesteziologija sa reanimatologijom

 

6.

 

 

 

 

Hirurgija II

 

 

Porodična medicina

 

 

 

 

 

ST. PR.

GOD.

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

S

T

O

M

A

T

O

L

O

G

I

J

A

1.

 

Molekularna i gumana genetika

Anatomija

Medicina i društvo

Fiziologija I

Histologija i embriologija

Biohemija

Medicinska statistika i informatika

Engleski jezik

 

2.

Patologija

Mikrobiologija i imunologija

Fizika (Fiziologija I)

 

Fiziologija II

Patofiziologija

Stomatološka protetika pretklinika

Socijalna medicina sa epidemiologijom i higijenom

Engleski jezik u stomatologiji

Medicinska genetika

Uvod u NIR

Fizičke metode u stomatologiji

3.

Bolesti zuba pretklinika

 

Stomatološki materijali

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

 

Osnovi imunologije

 

 

4.

 

Oralna hirurgija

Bolesti zuba klinika 1

Gnatologija

 

 

 

 

Bolesti rizika

Menadžment u zdravstvu

Implantologija

Urgentna stomatologija

5.

 

Fiksna protetika

 

Laseroterapija u stomatologiji

Bolesti zuba klinika 2

Maksilofacijalna hirurgija

 

 

 

 

 

 

 

ST. PR.

GOD.

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

F

A

R

M

A

C

I

J

A

1.

Matematika

Opšta hemija sa stehiometrijom

Histologija

Organska hemija I

Anatomija

Neorganska hemija

Fizička hemija

Botanika

Engleski jezik

Biologija sa humanom genetikom

Fizika

Medicina i društvo

Analitička hemija I

2.

Farmaceutska hemija I

Bromatologija

Farmakognozija I

Organska hemija II

Fiziologija

Mikrobiologija i osnovi imunologije

Opšta biohemija

Farmaceutska imunologija

Analitička hemija II

Instrumentalne metode

3.

Farmaceutska hemija II

Farmaceutska hemija III

Farmakognozija II

Informatika

Patofiziologija

Farmakologija

 

Statistika u farmaciji

Farmaceutska tehnologija 1

 Radiofarmacija

Engleski jezik u farmaciji

Veština komunikacija
Uvod u NIR

4.

 

 

 

 

Farmakoterapija

Analitika lekova

Medicinska biohemija

Fitoterapija

 

Farmakokinetika

5.

 

 

 

 

Farmakoepidemiologija (X sem)

 

 

Organizacija zdravstvene delatnosti

 

Klinička farmacija

 

 

 

ST. PR.

GOD.

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

O

S

S

 

S

M

S

T

1.

Anatomija i histologija
(I sem)

Mikrobiologija i imunologija
(II sem)

Medicina i društvo
(I sem)

Socijalna medicina i higijena
(I sem)

Medicinska fiziologija sa biohemijom
(II sem)

Farmakologija sa toksikologijom
(I sem)

Patofiziologija i patologija
(II sem)

Medicinska informatika i menadžment
(I sem)

Engleski jezik
(I sem)

 

Zdravstvena nega i dijatetika
(II sem)

Epidemiologija
(I sem)

2.

Organizacija zdravstvene  zaštite (IV sem)

Medicina rada (IVsem)

 

 

Osnovi kliničke prakse
(III sem)

Gerijatrija sa negom
(IVsem)

 

 

Zdravstveno vaspitanje (IV sem)

Veština komunikacija
(IVsem)

3.

 

 

Porodična medicina
(V sem)

Promocija zdravlja
(V sem)

 

 

Medicinska ekologija
(V sem)

Zdravstvena statistika
(V sem)

Mentalna higijena
(V sem)

 

 

 

 

ST. PR.

GOD.

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

O

S

S

 

Z

P

1.

Anatomija i histologija
(I sem)

 

Medicina i društvo
(I sem)

Gnatologija
(I sem)

Medicinska fiziologija sa biohemijom
(II sem)

Zdravstveno vaspitanje
(II sem)

Stomatološki materijali
(II sem)

Zubotehnički aparati  i instrumenti
(I sem)

Engleski jezik
(II sem)
Dijetetika i oralno zdravlje
(I sem)
Preventivna i dečja stomatologija
(I sem)

Oralna higijena
(II sem)

2.

Organizacija stomatološke službe
(III sem)

Fiksna protetika II
(III sem)

Mobilna parcijalna proteza
(IV sem)

Socijalna medicina i higijena
(III sem)

Urgentna stomatologija
(III sem)

Parodontologija
(IV sem)

Bolesti zuba (III sem)

Medicinska informatika i menadžment
(IV sem)

Bolesti rizika u stomatološkoj praksi
(IV sem)

Veština komunikacija
(IV sem)

Porodična medicina
(III sem)

3.

Mobilna totalna proteza 2
 (VI sem)

 

Skeletirana parcijalna proteza 1
(V sem)

Skeletirana parcijalna proteza 2
(VI sem)

 

 

Oralna medicina
(V sem)

Maksilofacijalna protetika
 (VI sem)

Implantologija
(VI sem)

 

 

 

 

ST. PR.

GOD.

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

O

S

S

 

S

E

I

1.

Anatomija i histologija
(I sem)

Uvod u bromatologiju
(II sem)

Medicina i društvo
(I sem)

Sanitarna hemija
(I sem)

Medicinska fiziologija sa biohemijom
(II sem)

Osnovi interne medicine sa negom
(II sem)

Patofiziologija i patologija
(II sem)

Medicinska informatika i menadžment
(I sem)

Engleski jezik
(I sem)

 

Kvalitet rada u zdravstvenim ustanovama
(II sem)

Medicinska statistika
(II sem)

2.

Opšta epidemiologija
(III sem)

Medicina rada (IVsem)

Porodična medicina
(I
V sem)

Socijalna medicina i higijena
(
III sem)

Higijena školske i radne sredine
(III sem)

Zdravstveno vaspitanje
(IV sem)

Medicinska ekologija
(III sem)

Higijena ishrane
(III sem)

Engleski jezik II
(III sem)

Dijetetika
(III sem)

Specijalna epidemiologija
(IV sem)
Mikrobiologija
(III sem)

Mentalna higijena
(IV sem)

Veština komunikacija
(IV sem)

3.

Sanitarna tehnika
(
V sem)

Parazitologija
(V sem)

Epidemiologija polno prenosivih bolesti
(V sem)

Promocija zdravlja
(
VI sem)

 

Zaštita na radu
(V sem)

Medicinsko zakonodavstvo
(VI sem)

DDD i kontrola vektora
(V sem)

Epidemiologija bolničkih infekcija
(VI sem)

 

Procena zdravstvenih rizika
(V sem)

Imunoprofilaksa
(VI sem)

 

ST. PR.

GOD.

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

S  S

S  M

S  S

    T

1.

 

Osnovi pedagogije

 

 

 

 

Medicinska ekologija

 

Mentalna higijena

 

 

ST. PR.

GOD.

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

S  S

E

I

   

1.

 

 

 

 

 

 

Medicinska ekologija

 

 

 

 

ST. PR.

GOD.

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

PONEDELJAK

I dan IR

UTORAK

II dan IR

SREDA

III dan IR

ČETVRTAK

IV dan IR

PETAK

V dan IR

S  I

N

S  S

   

1.

 

Osnovi pedagogije

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik

 

 

 

<<< nazad

Datum poslednje izmene: 13.09.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024