Glavna strana
Prethodna

 

CENTAR ZA KONTINUIRANU
MEDICINSKU EDUKACIJU

tel/fax: 018/42-39-310

 

 

prijavljivanje programa kontinuirane edukacije radi akreditacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije
  Pravilnik o uslovima za sprovođenje Kontinuirane edukacije - Službeni glasnik Republike Srbije, 18. januar 2011.
  Formulari za prijavu kongresa, simpozijuma ili kursa za akreditaciju

 

poziv Šefovima katedri i predmeta u vezi novih prijava PROGRAMA KME U 2013.

 

JAVNI POZIV MINISTRSTVA NAUKE -SUFINANSIRANJE NAUČNIH SKUPOVA U ZEMLJI

 

KALENDAR TEKUĆIH SIMPOZIJUMA I KURSEVA:

O CENTRU...

ODRŽANI KURSEVI:

Bаktеriјskе infеkciје gаstrоintеstinаlnоg trаktа

29. maj 2013. god.
Medicinski fakultet Niš,

opširnije >>>

47. DANI PREVENTIVNE MEDICINE
MEĐUNARODNI KONGRES

24-27. septembar 2013. god.
Medicinski fakultet niš

opširnije >>>

Еhоsоnоgrаfiја аbdоmеnа i kаrlicе

Pоnоvlјеni kurs
 16. septembar-11. oktobar 2013. gоd.
 Cеntаr zа rаdiоlоgiјu KC Niš

opširnije >>>

Medicinski fakultet u Nišu obavlja kontinuiranu medicinsku edukaciju kao program permanentnog obrazovanja i usavršavanja u zdravstvu.Kontinuiranu medicinsku edukaciju Fakultet obavlja u Centru za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu.

Centar je formiran 10.12.2004. godine. Strateški menadžment Centra vodi Dekan Fakulteta. Radom Centra rukovodi rukovodilac Centra. Centar ima Odbor, vannastavni stručni tim i edukacione timove zavisno od teme. Odbor Centra broji  devet članova. Predsednik Odbora je rukovodilac Centra.

 

RUKOVODILAC CENTRA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU

Prof. dr Milan Rančić
 

Odbor Centra čine:

bullet

Prof. dr Milan Rančić – Rukovodilac Centra i predsednik Odbora

bullet

Prof. dr Dušica Pavlović - član Odbora

bullet

Prof. dr Milijanka Krstić - član Odbora

bullet

Prof. dr Dragan Petrović – član Odbora

bullet

Prof. dr Ivan Nikolić – član Odbora

bullet

Prof. dr Goran Nikolić – član Odbora

Odbor Centra utvđuje:

bullet

godišnji plan i program Centra

bullet

sastav edukacionih timova na osnovu predloga organizatora i suorganizatora seminara

bullet

sadržaj edukacionih ciklusa

bullet

razmatra izveštaj o održanim edukacionim ciklusima

bullet

jednom godišnje podnosi izveštaj o radu Centra Naučno-nastavnom veću Fakulteta

bullet

stara se o kvalitetu edukacije

bullet

usvaja finansijske izveštaje realizovanih edukacija.

Vannastavni stručni tim Centra čine: sekretar Fakulteta i Služba za specijalizacije. Za potrebe Centra na raspolaganju su i određuju se prevodilac i administrator kompjuterske mreže. Rukovodilac Centra i vannastavni stručni tim staraju se i odgovorni su za stvaranje uslova za održavanje edukativnih seminara.

Aktivnosti i organizacija CENTRA

bullet

Inicijacija i razvoj sistema kontinuirane medicinske edukacije na Medicinskom fakultetu

bullet

Popularizacija ideje kontinuirane medicinske edukacije

bullet

Organizacija stručno-naučnih skupova (seminara, škola itd), u cilju kontinuirane medicinske edukacije

bullet

Zdravstveno prosvećivanje

bullet

Uspostavljanje interdisciplinarne akademske, naučne i stručne saradnje sa drugim Centrima u zemlji i inostranstvu

bullet

Uključivanje u internacionalni sistem kontinuirane medicinske edukacije koji na različite načine funkcioniše u svim zemljama Evrope.

bullet

Saradnja u međunarodnim projektima u oblasti kontinuirane medicinske edukacije

bullet

Obavljanje drugih edukacionih aktivnosti vezanih za razvoj zdravstva, medicinskih nauka i interes Fakulteta

bullet

Formiranje zajedničkog sistema za kontinuiranu medicinsku edukaciju, licenciranje i akreditaciju u saradnji sa  lekarskom komorom

bullet

Dostavljanje predloga godišnjeg plana za održavanje seminara Naučno-nastavnom veću

Edukativni timovi CENTRA

Edukacione timove Centra čine grupe stručnjaka iz određenih oblasti koje imenuje Odbor Centra radi organizovanja određenog oblika edukacije. Edukacione timove Centra čine rukovodioci timova, predavači i instruktori.

Rukovodilac edukacionog tima može biti nastavnik ili asistent Fakulteta. Rukovodilac edukacionog tima: predlaže sastav edukacionog tima, predlaže plan i program edukacionog ciklusa i odgovara za njegov kvalitet, rukovodi izradom edukacionog materijala i autorizuje edukacioni materijal, planira način testiranja rada polaznika, predlaže način nagrađivanja članova edukacionog tima, predlaže način i sprovodi ocenjivanje edukacionog ciklusa od strane polaznika, učestvuje u marketinškim aktivnostima i dr.

Katedre predlažu teme za edukativne seminare koje dostavljaju Odboru Centra na ocenu i prihvatanje.

Predlog teme za edukativni seminar, radi jednoobraznosti, sadrži elemente koji čine sastavni deo ovog Pravilnika.

Nastavu u okviru edukativnog seminara izvode nastavnici i asistenti Fakulteta.

Nastavu može izvoditi i nastavnik ili priznati stručnjak koji nije u radnom odnosu sa Fakultetom.

Izdavanje sertifikata

Polaznicima i predavačima svih vidova edukacije Centar izdaje uverenja o završenoj edukaciji. Uverenje je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Polaznici seminara dobijaju Uverenje-Sertificate za odslušanu nastavu u okviru edukativnog seminara (for the attendance of Educational Seminar).
Uverenje koje se izdaje polaznicima sadrži: ime i prezime polaznika, naziv kursa, vreme održavanja, broj nastavnih sati, definisana stečena znanja i osposobljenosti: slušao, položio, sposoban za primenu metoda samostalno, pod nadzorom mentora, rezultate provere znanja i broj bodova (kredita) prema ECTS kada to bude uvedeno.
Dekan Fakulteta i rukovodilac programa usavršavanja potpisuju uverenje koje se izdaje polaznicima.

Predavači na seminaru dobijaju Uverenje-Sertificate za održanu nastavu u okviru edukativnog seminara (for diving a lecture in the Education Seminar).
Uverenje koje se izdaje predavačima sadrži: ime i prezime predavača, naziv kursa, vreme održavanja, broj nastavnih sati i broj bodova (kredita) prema ECTS kada to bude uvedeno.
Dekan Fakulteta i rukovodilac Centra potpisuju uverenje koje se izdaje predavačima.

Uverenja se overavaju suvim žigom Fakulteta.

Polaznici edukativnog seminara plaćaju odgovarajuću novčanu naknadu koja će se utvrditi na osnovu broja polaznika, dužine trajanja seminara, broja nastavnika koji će izvoditi nastavu, mesta održavanja seminara i drugih materijalnih troškova.

Cenu seminara polaznici uplaćuju na žiro-račun Fakulteta, broj 840-1681666-03. s naznakom za broj seminara.

Stručna služba Centra za kontinuiranu edukaciju
Medicinskog fakulteta Niš

INTЕRNАCIОNАLNI SIMPОZIЈUM KОLОRЕKTАLNЕ HIRURGIЈЕ >>>

Prvi kоngrеs kаrdiоnеfrоlоgiје i hipеrtеnziје Јugоistоčnе Еvrоpе >>>

Еvrоpskа оnkоlоškа škоlа ESO Niš 2013  "WOMEN’S CANCERS" >>>

МULTIDISCIPLINАRNI PRISTUP SАVRЕMЕNОЈ STОMАTОLОGIЈI-NАЈNОVIЈА DОSTIGNUĆА  U STОMАTОLОŠKОЈ PRАKSI >>>
50 RAZLOGA ZA BOL U KRSTIMA >>>
PETI PROLEĆNI MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE TERAPIJE >>>
Еhоsоnоgrаfiја аbdоmеnа i kаrlicе >>>
Меtоdоlоgiја pisаnjа i publikоvаnjа nаučnо-istrаživаčkоg rаdа nа еnglеskоm јеziku zа pоtrеbе biоmеdicinskih nаukа >>>
NЕŽЕLjЕNI ЕFЕKТI SUNCА NА KОŽU >>>
Rеtkе bоlеsti u pеdiјаtriјi-OD TEORIJE DO PRAKSE >>>
Rеgеnеrаtivnа mеdicinа – primеnа IТ i biоtеhnоlоgiја >>>
Osnovni principi pravilne ishrane-TEST
Principi rаdа nа еkspеrimеntаlnim živоtinjаmа u biоmеdicinskim istrаživаnjimа >>>
АRТЕRIЈSKА HIPЕRТЕNZIЈА-ОCЕNјIVАNјЕ I VЕŠТАČЕNјЕ RАDNЕ I VОZАČKЕ SPОSОBNОSТI >>>
Оsnоvni kоncеpti аnаlitičkе psihоlоgiје K.G.Јungа u psihiјаtriјskој i psihоtеrаpiјskој prаksi >>>
ISHRANA KAO VAŽAN FAKTOR U PREVENCIJI BOLESTI >>>

PАТОLОGIЈА KОSТIЈU I ZGLОBОVА >>>

Rаciоnаlnа tеrаpiја kаncеrskоg bоlа >>>
Sаvrеmеni аspеkti prеvеnciје, diјаgnоstikе i trеtmаnа  bоlеsnikа sа udružеnim bоlеstimа srcа i bubrеgа >>>
46. DANI PREVENTIVNE MEDICINE >>>
Јеzik u mеdicini >>>
TREĆI KONGRES SRPSKOG ANATOMSKOG DRUŠTVA SRBIJE >>>
Ginekološka citodijagnostika

ŠЕSТI SIМPОZIЈUМ „Prоmоciја zаštitе оd suncа kао dоprinоs јаvnоm zdrаvlјu“ >>>

ASTMA U DEČJEM UZRASTU:
 korak po korak do dijagnoze i lečenja - on line test
Anatomsko-hirurški aspekti fiksacije preloma potkolenice i donjeg okrajka femurA >>>
Oksidativni stres i kancerogeneza: Dijagnostičke i terapijske mogućnosti >>>
Rеzistеntnа аrtеriјskа hipеrtеnziја – Nоvi аspеkti diјаgnоstikе i trеtmаnа >>>

ČETVRTI PROLEĆNI MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM
IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE TERAPIJE >>>

zbornik radova >>>

Kоrišćеnjе mеdicinskе infоrmаtikе u prоcеsu pisаnjа, publikоvаnjа i prеzеntоvаnjа nаučnоg i stručnоg rаdа >>>
Ehosonografija abdomena i karlice
Еlеktrоkаrdiоgrаm – prvа dоpunskа mеtоdа u diјаgnоzi kаrdiоvаskulаrnih оbоlјеnjа, ponovljeni seminar >>>
Specifičnosti zdravstvene nege pacijenata sa udruženim bolestima srca i bubrega >>>
Diјаgnоstikа i lеčеnjе tеških krаniоcеrеbrаlnih pоvrеdа >>>
Rеpеrfuziоnа tеrаpiја аkutnоg infаrktа miоkаrdа sа SТ еlеvаciјоm >>>
Bеtа blоkаtоri u kаrdiоvаskulаrnоm kоntinuumu >>>
ULOGA MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIČARA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA U PREPOZNAVANJU I TRETIRANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADNOM MESTU >>>
ULOGA LEKARA U PREPOZNAVANJU I TRETMANU ZLOSTAVLJANJA NA RADNOM MESTU >>>
Еlеktrоkаrdiоgrаm – prvа dоpunskа mеtоdа u diјаgnоzi kаrdiоvаskulаrnih оbоlјеnjа >>>
Osnovni principi pravilne ishrane - test
"Меtоdоlоgiја pisаnjа i kоrišćеnjе infоrmаtičkih vеštinа zа uspеšnо publikоvаnjе i prеzеntоvаnjе nаučnоg i stručnоg rаdа" >>>
u 2011.
u 2010.
u 2009.
u 2008.
u 2007.
Datum poslednje izmene: 23.05.2013.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024