Glavna strana
Prethodna

 

 DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA

ILIĆ STEVAN
redovni profesor

stevanil@open.telekom.rs

Dekan Medicinskog fakulteta bira se iz reda redovnih profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Medicinskom fakultetu, na period od tri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Dekan Medicinskog fakulteta:
bullet

predstavlja i zastupa Medicinski fakultet u zemlji i inostranstvu i ovlašćuje druga lica za zastupanje Fakulteta u skladu sa odredbama ovog Statuta

bullet

organizuje i neposredno rukovodi radom Medicinskog fakulteta u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama organa Medicinskog fakulteta;

bullet

predlaže osnove poslovne politike Medicinskog fakulteta;

bullet

odgovoran je za ostvarivanje svih delatnosti Medicinskog fakulteta;

bullet

pokreće inicijative i predlaže rešenja o pitanjima za obavljanje delatnosti Medicinskog fakulteta;

bullet

izvršava odluke Saveta, Nastavno-naučnog i Izbornog veća Medicinskog fakulteta;

bullet

podnosi Savetu jednom godišnje izveštaj o radu Medicinskog fakulteta;

bullet

 naredbodavac je za  izvršenje finansijskog plana Medicinskog fakulteta;

bullet

odlučuje o korišćenju sredstava Medicinskog fakulteta u granicama ovlašćenja, u skladu sa odlukom Saveta Medicinskog fakulteta;

bullet

priprema i predsedava sednicama Nastavno-naučnog i Izbornog veća;

bullet

priprema i predsedava sednicama Kolegijuma  i Proširenog kolegijuma;

bullet

odlučuje o objavljivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika na predlog Kolegijuma i katedri;

bullet

imenuje šefove katedri, šefove predmeta, šefove službi, rukovodioce studijskih programa, centara, laboratorija i drugih organizacionih jedinica Medicinskog fakulteta;

bullet

i mnoge druge poslove

PRODEKANI  MEDICINSKOG FAKULTETA

bullet

Medicinski fakultet ima prodekane. Broj prodekana utvrđuje Savet na predlog dekana.

bullet

Medicinski fakultet ima studenta prodekana koji učestvuje u radu Naučno-nastavnog veća.

bullet

Prodekani Fakulteta organizuju poslove u oblasti nastave, naučno-istraživačkog rada, međufakultetske i međunarodne saradnje, saradnje sa privrednim i drugim organizacijama, izdavačke delatnosti, materijalno-finansijskih i investicionih pitanja i prate rad fakulteta.

 

PRODEKAN ZA OSNOVNU NASTAVU NA INTEGRISANIM AKADEMSKIM STUDIJAMA MEDICINE

PAVLOVIĆ DUŠICA

redovni profesor

pavlovic.dusica@gmail.com

PRODEKAN ZA FINANSIJE, POSLEDIPLOMSKU NASTAVU I NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

VIŠNJIĆ MILAN

redovni profesor

visnic@medfak.ni.ac.rs

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I IZDAVAČKU DELATNOST 

KAMENOV BORISLAV

redovni profesor

bkamenov@yahoo.com

PRODEKAN ZA OSNOVNU NASTAVU NA INTEGRISANOM STUDIJSKOM PROGRAMU STOMATOLOGIJA

PETROVIĆ DRAGAN

redovni profesor

dragan@medfak.ni.ac.rs

PRODEKAN ZA OSNOVNU NASTAVU NA INTEGRISANOM STUDIJSKOM PROGRAMU FARMACIJA

NIKOLIĆ GORAN

vanredni profesor

goranhem@medfak.ni.ac.rs

PRODEKAN ZA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

KRSTIĆ MILIJANKA

redovni profesor

milijanka@medfak.ni.ac.rs

PRODEKAN ZA PREVENTIVNU MEDICINU

STANKOVIĆ-ĐORĐEVIĆ DOBRILA

redovni profesor

domine@ptt.rs

PRODEKAN ZA KLINIČKO ZDRAVSTVO

STOJANOVIĆ MIROSLAV

vanredni profesor

miskos@bankerinter.net

Datum poslednje izmene: 22.02.2013.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024