Glavna strana
Prethodna
Molekularna medicina
Klinička medicina
Javno zdravlje
Bazična stomatologija
Klinička stomatologija
Toksikologija

 

 DOKTORSKE AKADEMSKE  STUDIJE

PRODEKAN za finansije, poslediplomsku nastavu i naučnoistraživački rad: Prof. dr Milan Višnjić
Koordinator  doktorskih akademskih studija: Prof. dr Gordana Kocić
Služba za  doktorske akademske studije: +381-18-42-26-712, lok. 207
das@medfak.ni.ac.rs

 

Aktuelno:

KONKURS ZA UPIS NA
 DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE 2012/2013.
 
PRIJAVA ZA UPIS NA
  DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
2012/2013.
 

MAster program Molekularne medicine u Berlinu

 

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA SA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE 2011/2012 i obaveštenje o upisu

 

KONKURS ZA DOKTORANTE U OKVIRU PROGRAMA SRPSKO-NORVEŠKIH STIPENDIJA ZA LETNJI SEMESTAR 2012.GODINE

 

Preporuke za pisanje
 doktorske teze
,

Senat Univerziteta u Nišu
16.02.2011. god

PROJEKTI MINISTARSTVA ZA NAUKU
ZA PERIOD 2011-2014.

 
 

O  DOKTORSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA

U okviru svoje obrazovne delatnosti Medicinski fakultet ostvaruje DOKTORSKE AKADEMSKE   STUDIJE za sticanje stručnog naziva:

   doktor medicinskih nauka

   doktor medicinskih nauka - stomatologija

   doktor medicinskih nauka - farmacija

 

USLOVI ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

U prvu godinu doktorskih studija može se upisti lice koje ima:

  1. završene integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova ili diplomske akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na tim studijama, ili

  2. završene integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova ili diplomske akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i objavljene naučne radove na način utvrđen Pravilnikom Medicinskog fakulteta, ili

  3. akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu sa članom 128. Zakona o visokom obrazovanju.

Studijskim programom doktorskih studija određuju se diplomske akademske studije, odnosno naučno područje iz kojeg je stečen akademski stepen magistra nauka, kao uslov za upis na doktorske studije.

Upis u prvu godinu doktorskih studija obavlja se jednom godišnje, po pravilu u septembru.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih studija utrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na integrisanim odnosno osnovnim i diplomskim studijama, ostvarenih naučnih rezultata kao i na osnovu ostalih kriterijuma predviđenih Pravilnikom o organizaciji doktorskih studija.

STICANJE DOKTORATA NA OSNOVU OBJAVLJENIH RADOVA

Izuzetno, doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine, i završenom specijalizacijom, na osnovu odbranjene disertacije zasnovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim časopisima.

Bliži uslovi i postupak sticanja dotorata na ovakav način, regulisaće se Pravilnikom o organizaciji doktorskih studija.

DISERTACIJA

Doktorske studije završavaju se polaganjem svih predviđenih ispita, izradom i javnom odbranom doktorske disertacije.

Broj bodova kojim se iskazuje završni rad, odnosno završni deo studijskog programa, ulazi u ukupan broj bodova potrebnih za završetak studija.

Polaganje završnog ispita odnosno diplomskog ispita, postupak prijave, ocene i odbrane doktorske disertacije  regulišu se posebnim pravilnicima. Završetkom studija student stiče odgovarajući stručni, akademski, odnosno naučni naziv, kao i druga prava u skladu sa zakonom.

Povezani sadržaji:

AKTUELNA LISTA MENTORA

 OCENA URAĐENE DOKTORSKE DISERTACIJE

PRAVILNIK O STICANJU NAUČNOG NAZIVA DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA

 DOKUMENTA ETIČKOG KOMITETA

 ODBRANJENE MAGISTARSKE TEZE

  ODBRANJENE DOKTORSKE TEZE

 ODBRANJENE DOKTORSKE DISERTACIJE SA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA (od 2010.g.)

 

 

 

 

Datum poslednje izmene: 22.02.2013.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024