Glavna strana
Istorijat
Organi fakulteta
Organizacija fakulteta

 

O FAKULTETU ...

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu je državna obrazovna i naučna institucija, osnovana 18.05.1960. godine odlukom Narodne skupštine Narodne republike Srbije. U okviru svojih delatnosti, realizuje:

bullet

studijske programe integrisanih akademskih studija (medicine, stomatologije, farmacije) i studijske program osnovnih strukovnih studija.

bullet

studijski program specijalističkih strukovnih studija.

bullet

doktorske studije

bullet

posebne oblike obrazovanja i usavršavanja kao kontinuirana medicinska edukacija

bullet

naučno-istraživački rad u obliku osnovnih, razvojnih i primenjenih naučnih istraživanja

bullet

izdavačku delatnost

bullet

zdravstvene specijalizacije i zdravstveni  rad u saradnji sa klinikama i institutima radi unapređenja obrazovnog procesa i zdravstvene zaštite stanovništva.

Od samog osnivanja na Medicinskom fakultetu u Nišu obavlja se edukacija doktora medicine i stomatologije. U periodu do jula 2010. godine na našem Fakultetu diplomu doktora medicine steklo je 8164, a doktora stomatologije - 2002 studenata. Školske 2002-03. godine upisana je prva generacija studenata na studijski program integrisanih studija farmacije (56 studenata), a do juna 2010. godine diplomiralo je 115 farmaceuta. Školske 2003-04. godine upisana je prva generacija studenata na studijski program strukovnih studija i do danas je diplomiralo 203 studenta.

DIPLOMIRANI STUDENTI MEDICINSKOG FAKULTETA U NIŠU

Specijalističke studije na Fakultetu izvode se iz 33 oblasti medicine, 8 oblasti stomatologije i 2 oblasti za zdravstvene saradnike. Tokom poslednjih godina značajno je povećan broj užih specijalizacija koje se obavljaju na Fakultetu. U periodu od 1975. godine do 31.07.2010. godine na našem Fakultetu specijalističke studije iz odgovarajućih oblasti medicine i stomatologije završilo je 4580 lekara.

ZAVRŠENE SPECIJALIZACIJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU

ZAVRŠENE UŽE SPECIJALIZACIJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU 

Na Medicinskom fakultetu u Nišu, do danas, odbranjeno je 738 magistarskih teza i 563 doktorskih disertacija iz različitih oblasti medicine i stomatologije. Aktuelni studijski programi akademskih doktorskih studija za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka koncipirani su u skladu sa evropskim programima i obuhvataju: program molekularne medicine, kliničke medicine i javnog zdravlja. Realizacija ovih programa počela je školske 2006-07. godine. Od 2007/08. godine otpočela je i realizacija doktorskih studija iz naučne oblasti stomatologija i farmacija.

ODBRANJENE MAGISTARSKE TEZE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU

ODBRANJENE DOKTORSKE DISERTACIJE  NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU

U okviru Centra za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu u periodu od 2005. do danas, održano je 148 edukativnih seminara na kojima je učestvovalo 1398 predavača, od toga 44 eminentna profesora iz Evrope, Amerike i Japana, a kontinuiranu medicinsku edukaciju je aktivno pratilo 8689 učesnika. Nastavu na seminarima kontinuirane edukacije izvode nastavnici i saradnici našeg fakulteta, Medicinskog fakulteta u Beogradu, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, istaknuti stručnjaci zdravstvenih ustanova i viziting profesori iz inostranstva.

ODRŽANI SEMINARI U OKVIRU KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE 2005-2011

ZBIRNI PREGLED ODRŽANIH EDUKATIVNIH SEMINARA ZA PERIOD 2005-2011

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine je za period 2011-2014. odobrilo finansiranje 6 naučnoistraživačkih projekata (tri projekta iz oblasti osnovnog istraživanja, jedan projekat iz oblasti tehnoškog razvoja i dva projekta iz oblasti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja). U poslednjih deset godina na Fakultetu su završena 27 naučna projekta finansirana od Ministarstva nauke Vlade Srbije, potom tri projekata WUS fondacije iz Austrije i tri TEMPUS projekta. U toku su pet naučnih projekata Fakulteta finansiranih od Ministarstva nauke Vlade Srbije i dva TEMPUS projekta, a u 28 naučnih nacionalnih i međunarodnih projekata učestvuju nastavnici Medicinskog fakulteta zajedno sa drugim fakultetima iz zemlje i inostranstva.

Nastavnici i saradnici obavljaju naučno-istraživačku i edukativnu delatnost u nastavnim bazama Fakulteta, a to su: Klinički centar Niš, Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti Niška Banja, Institut za javno zdravlje Niš, Klinika za stomatologiju, Vojna bolnica Niš, Zavod za sudsku medicinu, Dom zdravlja Niš, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš, Zavod za transfuziju krvi Niš, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica, Zdravstveni centar Pirot, Specijalna bolnica Sokobanja, Zaječar, Leskovcac, Vranje. Ostvarena je i dobra saradnja sa VMA Beograd, koja je verifikovana Sporazumom o saradnji.

Radi kvalitetnog obavljanja obrazovne, naučne i istraživačke delatnosti, na Medicinskom fakultetu u Nišu ostvaruje se izdavačka delatnost kroz pripremu i izdavanje udžbenika, monografija, zbornika radova, praktikuma, priručnika, kompakt diskova, audio i video publikacija, kao i naučnih časopisa (Acta medica Mediane, Acta Facultatis Medicae Naissensis i Acta stomatologica Naissi.)

Organizacionu jedinicu za naučno-istraživački rad i zdravstvenu delatnost čine: Laboratorija za elektronsku mikroskopiju, Odeljenje za eksperimentalnu hirurgiju i patologiju, Laboratorija za biološka, biohemijska i molekularna istraživanja, Opšta laboratoriju, Laboratorija za ćelijsku kulturu i Vivarijum. U organizacionoj jedinici stručnih službi obavljaju se pravni, kadrovski, računovodstveni, administrativno-tehnički, bibliotečki, informaciono-računarski i drugi poslovi koji su od zajedničkogh interesa za obavljanje svih delatnosti Medicinskog fakulteta.

 

OSNOVNI ZADACI I CILJEVI MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

Medicinski fakultet svojim visokospecijalizovanim, multidisciplinarnim i koordinisanim radom doprinosi održavanju zdravlja stanovištva i društvenom blagostanju organizovanjem, sprovođenjem i permanentnim unapređivanjem svih vidova i nivoa visokoškolskog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u oblasti medicinskih nauka i adekvatnim obavljanjem zdravstvene delatnosti u skladu sa visokim nacionalnim i međunarodnim standardima. Fakultet vidi kao svoju misiju služenje opštom dobru društva kroz svoje obrazovne, istraživačke i zdravstvene aktivnosti.

Fakultet ostvaruje svoju misiju:

bullet

Inoviranjem, razvojem i prenošenjem znanja kroz proces obrazovanja i naučnoistraživačkog rada.

Fakultet kroz svoje obrazovne, istraživačke i zdravstvene aktivnosti doprinosi kvalitetnom i efikasnom obrazovanju doktora medicine, doktora stomatologije, diplomiranih farmaceuta i strukovnih medicinskih sestara-tehničara, čije znanje i veštine odgovaraju i potrebama i zahtevima šireg prostora.

bullet

Pripremanjem studenata za primenu naučnih saznanja sa ciljem da budu osposobljeni da stalno unapredjuju svoje buduće profesionalno angažovanje.

Fakultet će osposobljavati studente da budu kompetentni u stečenim kvalifikacijama i nastojati da omogući sticanje neophodnog znanja za dalje učenje i usavršavanje kroz doktorske studije, strukovne, akademske i zdravstvene specijalizacije, kao i kroz sve oblike  i nivoe kontinuiranog obrazovanja

bullet

Pružanjem svake podrške ekonomskom i društvenom razvoju jugoistočne Srbije, kako praćenjem aktuelne društvene problematike i potreba, tako i nuđenjem konstruktivnih rešenja.

U cilju unapređenja i očuvanja zdravlja stavnovništva Fakultet ostvaruje funkcionalno i institucionalno povezivanje sa svim zdravstvenim centrima u regionu, pre svega nastavnim bazama, vrhunskim zdravstvenim ustanovama, kao i sa drugim akademskim, privrednim i društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu.

bullet

Prenošenjem akademskog duha, kreativnosti i inventivnosti na svoje društveno okruženje.

Fakultet će nastojati da stvori okruženje u kome će studenti, nastavnici i saradnici moći da ostvare svoja profesionalna interesovanja i da unaprede svoje znanje, negovanjem standardnih akademskih vrednosti, kao što su integritet, kolektivni duh, solidarnost, sloboda mišljenja, odgovornost, tolerancija, objektivnost, visoka zahtevnost i slično, pri čemu će svaki rad na obezbeđivanju kvaliteta rada Fakulteta biti prepoznat, priznat i vrednovan.

Vizija

Fakultet je posvećen ciljevima koji podrazumevaju širenje obrazovnih i naučnih iskustava sa posebnim naglaskom na dalji razvoj znanja i sticanje veština koje su aktivnim i informisanim članovima društva neophodne za intelektualno i tehnološko prilagodjavanje zahtevima sredine koja je u procesu promena. U narednih deset godina intencija Medicinskog fakulteta biće da  postane deo integrisanog evropskog prostora obrazovanja i istraživanja  u medicini i da bude jedan od dobro oranizovanih  Fakulteta jugoistočne Evrope. Kao javna obrazovna institucija u demokratskom društvu, Fakultet se mora pridržavati sledećih načela:

bullet

da sledi put autonomije, ali i da preuzme odgovornost za razvoj svih fakultetskih resursa;

bullet

da studentima pruža stručna znanja koja odgovaraju novim zahtevima lokalne, nacionalne i internacionalne zajednice;

bullet

da prihvata internacionalne standarde školovanjem kadrova koji će se uspešno uklapati u globalno društvo i obezbivanjem mobilnosti nastavnog kadra i studenata;

bullet

da u potpunosti primenjuje nove obrazovne tehnologije i podstiče saznajne procese;

bullet

da u svim oblastima svog delovanja razvija sistem osiguranja kvaliteta sledeći principe stalnog unapređivanja i implementacije savremenih dostignuća;

bullet da teži izvrsnosti u svim oblicima naučnoistraživačkog rada, uključujući i multidisciplinarne oblasti, kako bi doprineo očuvanju i unapređivanju znanja, posebno kada je u pitanju sam region grada Niša i oblast jugoistočne Srbije

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Datum poslednje izmene: 07.03.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024