Glavna strana
Prethodna

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE 
STRUKOVNI
INSTRUMENTAR SPECIJALISTA


Studenti na ispitu

Strukovni  naziv: STRUKOVNI INSTRUMENTAR SPECIJALISTA

Prvobitni plan i program školovanje specijalista strukovnih tehničara imao je prvenstveni cilj da stvori kadrove koji su spona između visoke stručne spreme i doktora medicine u hirurškim disciplinama.

Posebna potreba za ovim kadrom postoji u svim većim ustanovama posebno sa razvojem novih operativnih tehnika i primenom nove tehnologije u hirurgiji. Specijalisti strukovnih studija bi bili u potpunosti kvalifikovani za obavljanje ove odgovorne dužnosti.

Medicinsko obrazovanje se ostvaruje u okviru dva semestra teorijske i praktične nastave, samostalnog rada studenata, prakse u zdravstvenim ustanovama i izrade završnog diplomskog rada u skladu sa Direktivom 2005/36/EK Evropskog parlamenta i Saveta Evrope od 7. septembra 2005.

SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA

Ovaj program specijalističkih studija sastavni je deo sistema visokoškolskog obrazovanja koji treba da podigne i uskladi kvalitet obrazovanja sa nacionalnim i evropskim koncepcijama.

Program se temelji na:

bullet

Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije;

bullet

Potrebama društva za visokoobrazovanim kadrovima koje mogu da prate progresivni razvoj medicinskih nauka;

bullet

Potrebama sestara za profesionalni i lični razvoj;

bullet

Smernicama WHO i ICN.

bullet

Načelima evropskog visokog školstva (Bolonjska deklaracija);

bullet

Koncepciji razvoja Medicinskog fakulteta u Nišu

Svrha studijskog programa je:

Usklađivanje obrazovanja sa realnim potrebama društva i sistemom zdravstvene zaštite u skladu sa usvojenom strategijom razvoja ljudskih resursa;

bullet

Podizanje nivoa stručnih kompentecija i usklađivanje sa sistemom visokog obrazovanja koji je uspostavljen u Evropi, kako bi svršeni studenti bili ravnopravni konkurenti na evropskom tržištu rada;

bullet

Da učini obrazovanje komplementarnim obrazovanju istih profila stručnjaka u Evropi kako bi se omogućili akumulacija i transfer bodova;

bullet

Da omogući uvođenje sistema kvaliteta u obrazovanje u skladu sa međunarodnim standardima;

bullet

Da obezbedi standardizovano vrednovanje znanja, veština i stručnih kompentencija;

bullet

Da unapredi finansijsku efikasnost obrazovanja;

bullet

Da studente pripremi i osposobi za samoobrazovanje i doživotno obrazovanje kao životnu filozofiju i osnovno egzistencijalno pravo savremenog čoveka.

CILJEVI STUDIJSKOG PRORAMA

Cilj programa je visoko specijalističko obrazovanje strukovnog instrumentara koji će biti kvalifikovani za rad u okviru polja teorijskog i praktičnog rada i preuzeti odgovorne poslove rada u operacionoj sali. Svršeni studenti će biti osposobljeni za rad po principima hirurške doktrine zdravstvene zaštite, poštujući etički kodeks.

Svršeni specijalista  treba da:

bullet

Poseduje znanja iz oblasti bioloških , medicinskih, humanističkih i drugih nauka kao i ostala relevantna znanja potrebna za obavljanje profesije;

bullet

Ovlada veštinama prakse, ima usvojene stavove i profesionalno ponašanje koje se manifestuje spremnošću da se zadaci obavljaju odgovorno, u skladu sa visokim standardima, da radi na unapređenju interesa sopstvene struke, profesionalno se ponaša u odnosu na druge saradnike i prepoznaje sopstvene potrebe za usavršavanje i razvoj;

bullet

Ima izgrađen sistem vrednosti  u odnosu na etičke dimenzije struke, u smislu poštovanja prava i potreba korisnika i drugih učesnika u procesu rada, da kao član interdisciplinarnog tima i/ili samostalno izvršava profesionalne zadatke bez potrebe za direktnim nadzorom.

KOMPETENCIJE DIPLOMIRANIH STUDENATA

Po završenom studijskom programu, biće sposoban da:

bullet

Da profesionalno i odgovorno vodi ceo operativni blok, počev od pripreme bolesnika za operaciju, potom instrumentiranje i aktivno učešće u toku operacije, adekvatno previjanje i negu neposredno nakon operacije;

bullet

Da profesionalno rešava zahtevne stručne probleme i timski sarađuje sa stručnjacima sa visokim obrazovanjem u procesu dijagnostikovanja i lečenja obolelih, posebno hirurških bolesnika;

bullet

Sudeluje kao ravnopravni član  tima na svim nivoima zaštite i poseduje sposobnost za timsku saradnju i subordinaciju;

bullet

Obavlja zdravstveno vaspitne aktivnosti uz sposobnost procene potreba za edukacijom i primenu načela i tehnika podučavanja;

bullet

Rukovodi timom strukovnih instrumentara u oblasti hirurških disciplina;

bullet

Obavlja nadzor nad radom strukovnih instrumentara;

bullet

Obezbeđuje resurse potrebne za rad;

bullet

Učestvuje u istraživačkim aktivnostima i formalnom obrazovanju strukovnih instrumentara i sestara, medicinskih tehničara  i ostalih zdravstvenih saradnika.

 

Ishod studijskog programa

Specijalističke strukovne studije daju široku i čvrstu osnovu za rad u operacionom bloku i lidersku stručnu ulogu u tom delu medicinske struke.

Po završenom programu strukovni instrumentar specijalista će moći da:

bullet

Samostalno rade u hiruškom timu za oblast koju se opredele (abdominalna hirurgija, vaskularna hirurgija, plastična hirurgija, neurohirurgija, ortopedska hirurgija, dečja hirurgija, grudna hirurgija, ginekologija, ORL hirurgija, oftalmološka hirurgija);

bullet

Organizuju rad celog operacionog bloka;

bullet

Edukuju studente strukovnih studija i učenike srednjih medicinskih škola;

bullet

Prepoznaju i pruže adekvatnu pomoć kod hirurških bolesnika.

ODNOS SA PACIJENTIMA I KOLEGAMA

Student specijalističkih strukovnih studija treba da promoviše stečena znanja i veštine kao i ponašanje, radi efikasnije i kvalitetnije komunikacije sa pacijentom i kolegama.

Svršeni student specijalističkih strukovnih studija treba da:

bullet

Poseduje sposobnost za komunikaciju sa ljudima, kako u grupi, tako i pojedinačno

bullet

Promoviše profesionalni, humani i etički odnos prema pacijentu i kolegi, bez predrasuda u odnosu na jezik, kulturu, rasu, pol i socijalni status

bullet

U skladu sa etičkim kodeksima struke čuva tajnost pacijentovih podataka tretirajući ih kao poverljive i odaje ih samo u slučajevima predviđenim zakonskom regulativom.

bullet

Ima i koristi saznanje da od pacijenta dobija imformacije o bolesti kao i kroz konsultacije sa licima koja se o njima brinu.

bullet

Ima svest i poštuje ulogu drugih zdravstvenih i socijalnih radnika.

bullet

Svestan je značaja timskog rada i liderstva u njemu.

Povezani sadržaji:

Plan nastave
Nastavnici
Predavanja
Ocenjivanje
Ispitna pitanja
Raspored časova
Katedre
Prodekan
Raspored testova
Dodatak diplomi
Raspoloživa literatura


Vežbe iz predmeta Oftalmologija


Predavanja u amfiteatru


Predavanja iz predmeta Medicinska statistika


Predavanja u velikoj sali


Vežbe u laboratoriji


Studenti u klubu


Studenti u holu fakulteta

 

PLAN NASTAVE  SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
STRUKOVNI INSTRUMENTAR SPECIJALISTA

Red. br.

Naziv predmeta

I  godina

UKUPNO

ESPB

T  P

T  P

T  P

 

1.

Mikrobiologija

2+2

 

30+30=60

3

2.

Engleski jezik

2+0

 

30+0=30

3

3.

Osnovi pedagogije

1+2

 

15+30=45

3

4.

Interna medicina sa negom

3+3

 

45+45=90

7

5.

Hirurgija sa negom

3+8

 

45+120=165

8

6.

Izborni predmet

2+4

 

30+60=90

6

7.

Menadžment u zdravstvu

 

2+3

30+45=75

6

8.

Metodika nastave predmeta kliničke medicine

 

1+2

15+30=45

3

9.

Stručna praksa

 

0+16

0+240=240

15

10.

Završni rad

 

0+4

0+60=60

6

 

T

P

Časovi stučne prakse i završnog rada koji ne ulaze u aktivnu nastavu

195

285

0

45

75

300

240

360

300

 

UKUPNO

480

420

900

60

Predviđeni časovi za stručnu praksu i završni rad nisu uračunati u aktivnu nastavu. U II semestru student bira za stručnu praksu hiruršku granu od ponuđenih u specifikaciji stručne prakse i iz nje obavlja stručnu praksu. Stručna praksa obuhvata praktičan rad u operacionom bloku i intenzivnoj nezi na odgovarajućoj klinici izbornog predmeta (Klinika za abdominalnu hirurgiju, ortopediju, vaskularnu hirurgiju, plastičnu hirirgiju, neurohirirgiju, ginekologiju i akušerstvo, otorinolaringologiju, oftalmologiju). Iz predmeta iz kog se obavlja stručna praksa bira se oblast za završni rad pod rukovodstvom mentora.

 

LISTA IZBORNIH PREDMETA

Red. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar.

ESPB za predmet

ESPB

1.

6.a

Pedijatrija  sa negom

I

6

6

2.

6.b

Otorinolaringologija sa negom

I

6

3.

6.v

Oftalmologija sa negom

I

6

4.

6.g Ginekologija i akušerstvo sa negom I 6

5.

9. Stručna praksa II 15

15

6.

10. Završni rad II 6

6

Ukupno ESPB

27

 

PRAVILNICI ZA FORMIRANJE KONAČNE OCENE
NA SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA
STRUKOVNI INSTRUMENTAR SPECIJALISTA

Red. br.

Naziv predmeta

Pravilnik

1.

Mikrobiologija

2.

Engleski jezik

 

3.

Osnovi pedagogije

 

4.

Interna medicina sa negom

 

5.

Hirurgija sa negom

 

6.a

Pedijatrija  sa negom

 

6.b

Otorinolaringologija sa negom

 

6.v

Oftalmologija sa negom

 

6.g

Ginekologija i akušerstvo sa negom

 

7.

Menadžment u zdravstvu

 

8.

Metodika nastave predmeta kliničke medicine

 

9.

Stručna praksa

 

10.

Završni rad

 

 

PREDAVANJA NA SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA
STRUKOVNI INSTRUMENTAR-SPECIJALISTA

Red. br.

Naziv predmeta

Predavanja
 (preuzeti)

Predavač

1.

Mikrobiologija

   

2.

Engleski jezik

   

3.

Osnovi pedagogije

   

4.

Interna medicina sa negom

   

5.

Hirurgija sa negom

   

6.a

Pedijatrija  sa negom

   

6.b

Otorinolaringologija sa negom

   

6.v

Oftalmologija sa negom

   

6.g

Ginekologija i akušerstvo sa negom

   

7.

Menadžment u zdravstvu

   

8.

Metodika nastave predmeta kliničke medicine

   

9.

Stručna praksa

   

10.

Završni rad

   

 

Datum poslednje izmene: 07.03.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024