Glavna strana
Prethodna
Medicina
Stomatologija
Farmacija
ESPB

 

INTEGRISANE STUDIJE

  1. Integrisani akademski studijski program, sa ukupnim obimom od 360 ESPB bodova, trajanjem studija šest godina i obavljenim u okviru dvanaest semestara, omogućava obrazovanje i sticanje stručnog naziva DOKTOR MEDICINE.

  2. Integrisani akademski studijski program, sa ukupnim obimom od 300 ESPB bodova, trajanjem studija pet godina i obavljenim u okviru dest semestara, omogućava obrazovanje i sticanje stručnog naziva DOKTOR STOMATOLOGIJE.

  3. Integrisani akademski studijski program, sa ukupnim obimom od 300 ESPB bodova, trajanjem studija pet godina i obavljenim u okviru dest semestara, omogućava obrazovanje i sticanje stručnog naziva MAGISTAR FARMACIJE.

Oblici nastave

Nastava se izvodi: predavanjima, praktičnom nastavom, seminarima, demonstracijama, prikazom slučajeva, konsultacijama, mentorstvom, terenskim radom, stručnom praksom, stručnim ekskurzijama.

Nastava se izvodi na Medicinskom fakultetu i u nastavnim bazama.

Obim studija

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izaražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-to časovne radne nedelje tokom jedne školske godine.

Ukupno angažovanje studenta sastoji se:
bullet od aktivne nastave (teorijske i/ili praktične, vežbi, seminara i sl.)
bullet samostalnog rada (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi, terenski rad i sl.)
bullet kolokvijuma
bullet ispita
bullet izrade završnog rada
bullet drugih oblika angažovanja u sladu sa studijskim programom
Jedan bod odnosi se na 27 časova rada studenta. Ukupan broj časova aktivne nastave ne može biti manji od 600 časova niti veći od 900 časova u toku školske godine.Izuzetno, ukupan broj časova aktivne nastave može biti veći od maksimuma iz pethodnog stava, kada je studijskim programom predviđen povećan broj časova praktične nastave.

U broj časova studija medicine ubraja se i vreme provedeno na samostalno izvedenoj obuci u zdravstvenim ustanovama u skladu sa planom nastave određenog predmeta.

OCENJIVANJE

Na ispit može da izađe student koji je zadovoljio sve propisane predispitne obaveze utvrđene planom izvođenja nastave. Rad studenata u savlađivanju pojedinog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se u poenima. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, student može ostvariti najviše 100 poena. Od ukupnog broja poena najmanje 30, a najviše 70 poena mora biti predviđeno za aktivnosti i provere znanja u toku semestra (predispitne obaveze). Broj poena koji se stiče u toku školske godine određuje se za svaki predmet pojedinačno.

U toku semestra (godine) se vrši kontinuirana provera znanja, a konačna ocena se utvrđuje na ispitu. Tokom nastave znanje se proverava na kolokvijumima, seminarima, testu i drugim oblicima provere znanja iz određenih celina nastavnog predmeta, kao i na završnom ispitu.

Ispitni kolokvijum je oblik provere znanja kojim se detaljno proverava znanje iz većeg zaokruženog dela obavljene nastave iz pojedinog predmeta. U svakom semestru mogu se organizovati do dva ispitna kolokvijuma.Položeni ispitni kolokvijum, u vidu ostvarenog kredita, priznaje se sve dok se uspešno ne položi  završni ispit u istoj školskoj godini.Gradivo položeno na ispitnom kolokvijumu se ne ispituje na završnom ispitu.

Pri kombinovanim oblicima ispita (pismeni, praktični, usmeni) studentu se priznaju svi prethodno položeni oblici (pismeni i praktični) u narednim ispitnim rokovima za predkliničke predmete i samo pismeni deo, na ispitima kliničkih predmeta do kraja školske godine.

bullet

Ako je ispit pismeni i usmeni, ocena na pismenom ispitu sačinjava najmanje 50% ukupne ocene.

bullet

Ako je ispit pismeni, praktični i usmeni, ocena na pismenom ispitu sačinjava najmanje 20% ukupne ocene.

bullet

Završni ispit se u strukturi poena za osnovne predmete može vrednovati sa najviše 50% ukupnog broja poena.

bullet

Završni ispit se u strukturi poena za ostale predmete može vrednovati sa najviše 30-40% ukupnog broja poena.

Listu osnovnih i ostalih predmeta donosi Nastavno-naučno veće na predlog Odbora za osnovnu nastavu.

Srazmera poena stečenih u predispitnim obavezama, način i vrste provere znanja i broj kolokvijuma kao i način polaganja ispitnog kolokvijuma utvrđuju se Pravilnikom o formiranju konačne ocene koji na predlog predmeta donosi Nastavno-naučno veće i koji se objavljuje na početku svake školske godine.

Uspeh studenta izražava se ocenama i to:

bullet

10- izuzetan

bullet

9- odličan

bullet

8- vrlo dobar

bullet

7- dobar

bullet

6- dovoljan

bullet

5- nije položio

Na formiranje ocene na ispitu utiče struktura ukupnog broja poena koje je student ostvario tokom nastave

Uspeh studenta na ispitu može se izraziti, u slučaju potrebe vrednovanja u inostranstvu ili iz drugih razloga, i na nenumerički način i to:

A+ => 10
A => 9
B => 8
C => 7
D => 6
F => 5
ISPITNI ROKOVI I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Ispit je završna provera znanja stečenog za vreme nastavnog procesa iz jednog ili više sadržajno povezanih predmeta.
Ispitni rokovi
su: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Oktobarski ispitni rok organizuje se, po pravilu, pre početka nastave u narednoj školskoj godini. Kalendar ispita objavljuje se početkom svake školske godine i sastavni je deo plana izvođenja nastave. Na ispit može izaći student koji je zadovoljio sve propisane predispitne obaveze. Ispiti su javni i ispitivač je u obavezi da obezbedi uslove za javnost ispita. Ispiti se polažu pred ispitivačem-predmetnim nastavnikom ili pred ispitnom komisijom u prostorijama Medicinskog fakulteta ili nastavnih baza, prema unapred utvrđenom rasporedu koji se blagovremeno objavljuje. Studentu koji nije položio ispit upisuje se ocena 5 u zapisnik i prijavu,  ukoliko nakon završnog ispita ostvari  manje od 55 poena.

POSLEDICE NEPOLOŽENOG ISPITA

Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta. Izuzetno, student kome je preostao jedan nepoloženi ispit iz studijskog programa upisane godine, ima pravo da taj ispit polaže u naknadnom ispitnom roku do početka naredne školske godine. Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine upisuje isti predmet. Student koji ne položi izborni predmet može ponovo da upiše isti ili da se opredeli za drugi predmet.

UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA

Student se svake školske godine pri upisu opredeljuje za predmete iz studijskog programa. Program i plan studija može se zasnivati na upisu semestra. Student stiče pravo na upis na višu godinu studija, kada ispuni sve studijske obaveze i ostvari namanje 37 ESPB bodova iz predmeta za koje se opredelio pri upisu u prethodnu godinu studija. Studet koji nije ispunio obaveze, može nastaviti studije, tako da ponovo upiše predmete iz kojih nije ispunio studijske obaveze u prethodnoj godini. Pravila studija bliže se uređuju opštim aktom koje donosi Nastavno-naučno veće.

ZAVRŠNI RAD
Integrisane studije medicine, stomatologije i farmacije završavaju se polaganjem svih predviđenih ispita, dovršavanjem ostalih studijskih obaveza, izradom završnog rada i javnim polaganjem završnog (diplomskog) ispita u skladu sa studijskim programom.
Datum poslednje izmene: 18.06.2009.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2005 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024