CENTAR ZA UNAPREĐENJE KVALITETA

 

STRATEGIJA OBEZBEĐENJA KVALITETA

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu je jasno i osmišljeno opredeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi postao  moderan, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U skladu sa Bolonjskim procesom kontinuirano se radi na podizanju nivoa kvaliteta svih fakultetskih aktivnosti: nastave, sistema ocenjivanja baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita - ECTS, naučno-istraživačke delatnosti, akademskih doktorskih studija, specijalističkih i subspecijalističkih studija, sistema vrednovanja kvaliteta nastave od strane studenata, kvaliteta udžbenika i literature, izdavačke delatnosti, opreme, izbora nastavnika i saradnika, nenastavne podrške, procesa upravljanja i permanentnog obrazovanja.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu od 2002. godine kontinuirano i temeljito sprovodi osmišljene aktivnosti u oblasti reforme nastave i podizanja nivoa kvaliteta. Evolucija tog procesa može se sagledati kroz kontinuirano unapređenje organizacionih struktura, počev od formiranja Komisije za reformu nastave (2002. godine) i Komisije za kontrolu kvaliteta (2003.), preko stvaranja Centra za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i naučnoistraživačkog rada, čije aktivnosti su usmerene ka unapređenju kvaliteta svih aktivnosti na Fakultetu.

U skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju Nastavno-naučno veće Medicinskog fakulteta na sednici održanoj 15.11.2005. godine donelo je odluku o obrazovanju Centra za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i naučno-istraživačkog rada. Za predsednika Centra izabran je akademik, prof. dr Vladisav Stefanović.

Na sednici Nastavno-naučnog veća održanoj 29. 10. 2010. doneta je odluka o preimenovanju Centra za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i naučnoistraživačkog rada u Centar za unapređenje kvaliteta i izabrani su članovi Komisija u novom sazivu sa mandatom od 3 godine. Za predsednika Centra izabrana je prof. dr Ivana Stojanović.

Sistem obezbeđivanja kvaliteta predstavljen je adekvatnom organizacionom strukturom Centra za unapređenje kvaliteta u okviru koje su definisani poslovi i zadaci nastavnika, saradnika, studenata i stručnih komisija  u donošenju i sprovođenju strategije, standarda i postupaka za obezbeđivanje kvaliteta Medicinskog  fakulteta. Broj članova Centra, njegov sastav i struktura, delokrug rada, prava, obaveze i odgovornosti bliže su utvrđeni statutom Fakulteta, Pravilnikom o obezbeđenju, kontroli i unapređenju kvaliteta, kao i Poslovnikom o radu komisije za kontrolu kvaliteta nastave  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Centar je dobio zadatak da formuliše pravilnike i ostala dokumenta kojima bi se regulisao sam sistem obezbeđenja kvaliteta i da nakon njihovog formulisanja, po potrebi, radi na njihovom daljem razvoju.

Statutom Medicinskog fakulteta (član 11) predviđeno je da, radi ostvarivanja svoje delatnosti, Centar obrazuje sledeće komisije: Komisiju za osiguranje kvaliteta nastave, Komisiju za usklađivanje studijskih programa i procenu opterećenja studenata, Komisiju za analizu efikasnosti studiranja, Komisiju za praćenje i unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada, kao i druge komisije koje Centar po potrebi može osnovati. 

Ovako formiran Centar ima za cilj da integriše dosadašnje funkcije Komisije za kontrolu nastave, osnovane na sednici Nastavno-naučnog veća održanoj 28.10.2003. godine, i obezbedi institucionalnu osnovu za punu implementaciju sistema obezbeđenja i kontrole kvaliteta, koji će unapređivati rad Fakulteta kao celine i dati osnovu za realnu procenu doprinosa svakog učesnika u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu.

Na sednici Nastavno-naučnog veća održanoj 06.02.2007. godine imenovane su pomenute komisije Centra:

  1. Komisija za usklađivanje studijskih programa i procenu opterećenja studenata

  2. Komisija za analizu efikasnosti studiranja

  3. Komisija za osiguranje kvaliteta nastave

  4. Komisija za praćenje i unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada

 

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, Medicinski fakultet u Nišu je pristupio reformi koja je zasnovana na zahtevima savremenih medicinskoh studija u skladu sa evropskim standardima. Istovremeno je izvršena i harmonizacija programa (kurikuluma) na nivou svih medicinskih fakulteta u Srbiji, a u značajnoj meri i sa fakultetima u Evropskoj uniji. Međunarodna saradnja u svim aspektima delatnosti Fakulteta jeste strateško opredeljenje za budući rad Fakulteta. Strategijom kontrole i unapređenja kvaliteta, tj. programom institucionalne evaluacije definisaće se jake i slabe strane Fakulteta, prvenstveno u svetlu misije Fakulteta:

 
bullet Fakultet kroz svoje obrazovne, istraživačke i zdravstvene aktivnosti, doprinosi kvalitetnom i efikasnom obrazovanju doktora medicine, doktora stomatologije, diplomiranih farmaceuta i strukovnih medicinskih sestara-tehničara, a čije znanje i veštine odgovaraju i potrebama i zahtevima šireg prostora. U cilju unapređenja i očuvanju zdravlja stavnovništva, Fakultet ostvaruje funkcionalno i institucionalno povezivanje sa svim zdravstvenim centrima u regionu, pre svega nastavnim bazama, a posebno sa vrhunskim zdravstvenim ustanovama u zemlji i inostranstvu. 
bullet Fakultet će osposobljavati studente da budu kompetentni u stečenim kvalifikacijama i nastojati da omogući sticanje neophodnog znanja za  dalje učenje i usavršavanje kroz doktorske studije, strukovne, akademske i zdravstvene specijalizacije, kao i kroz sve oblike  i nivoe kontinuiranog obrazovanja.
bullet Fakultet će nastojati da ostvari sveobuhvatnije prožimanje obrazovne, istraživačke i zdravstvene delatnosti, kroz aktivnije didaktičke pristupe u nastavnom procesu koji promovišu kreativnost, kritički pristup i sintezu stečenih znanja i veština.
bullet Fakultet će nastojati da stvori okruženje u kome će studenti, nastavnici i saradnici moći da ostvare svoja profesionalna interesovanja i da unaprede svoje znanje, pri čemu će  svaki rad na obezbeđenju kvaliteta rada Fakulteta biti prepoznat, priznat i vrednovan.

 

Fakultet kroz svoje obrazovne, istraživačke i zdravstvene aktivnosti, doprinosi kvalitetnom i efikasnom obrazovanju doktora medicine, doktora stomatologije, diplomiranih farmaceuta i strukovnih medicinskih sestara-tehničara, a čije znanje i veštine odgovaraju i potrebama i zahtevima šireg prostora. U cilju unapređenja i očuvanju zdravlja stavnovništva, Fakultet ostvaruje funkcionalno i institucionalno povezivanje sa svim zdravstvenim centrima u regionu, pre svega nastavnim bazama, a posebno sa vrhunskim zdravstvenim ustanovama u zemlji i inostranstvu. 

Fakultet će osposobljavati studente da budu kompetentni u stečenim kvalifikacijama i nastojati da omogući sticanje neophodnog znanja za  dalje učenje i usavršavanje kroz doktorske studije, strukovne, akademske i zdravstvene specijalizacije, kao i kroz sve oblike  i nivoe kontinuiranog obrazovanja.

Fakultet će nastojati da ostvari sveobuhvatnije prožimanje obrazovne, istraživačke i zdravstvene delatnosti, kroz aktivnije didaktičke pristupe u nastavnom procesu koji promovišu kreativnost, kritički pristup i sintezu stečenih znanja i veština.

Fakultet će nastojati da stvori okruženje u kome će studenti, nastavnici i saradnici moći da ostvare svoja profesionalna interesovanja i da unaprede svoje znanje, pri čemu će  svaki rad na obezbeđenju kvaliteta rada Fakulteta biti prepoznat, priznat i vrednovan.

Fakultet je posvećen ciljevima koji podrazumevaju širenje obrazovnih i naučnih iskustava sa posebnim naglaskom na dalji razvoj znanja i sticanje veština koje su aktivnim i informisanim članovima društva neophodne za intelektualno i tehnološko prilagodjavanje zahtevima sredine koja je u procesu promena. U narednih deset godina intencija Medicinskog fakulteta biće da  postane deo integrisanog evropskog prostora obrazovanja i istraživanja  u medicini i da bude jedan od dobro oranizovanih  Fakulteta jugoistočne  Evrope. Kao javna obrazovna institucija u demokratskom društvu, Fakultet se mora pridržavati sledećih načela:

bullet da sledi put autonomije, ali i da preuzme odgovornost za razvoj svih fakultetskih resursa;
bullet da studentima pruža stručna znanja koja odgovaraju novim zahtevima lokalne, nacionalne i internacionalne zajednice;
bullet da prihvata internacionalne standarde školovanjem kadrova koji će se uspešno uklapati u globalno društvo i -obezbeđivanjem mobilnosti nastavnog kadra i studenata;
bullet da u potpunosti primenjuje nove obrazovne tehnologije i podstiče saznajne procese;
bullet da u svim oblastima svog delovanja razvija sistem osiguranja kvaliteta sledeći principe stalnog unapređivanja i implementacije savremenih dostignuća;
bullet da teži izvrsnosti u svim oblicima naučnoistraživačkog rada, uključujući i multidisciplinarne oblasti, kako bi doprineo očuvanju i unapređivanju znanja,  posebno kada je u pitanju sam region grada Niša i oblast jugoistočne Srbije.

U skladu sa navedenom misijom i vizijom, Centar za unapređenje kvaliteta kontinuirano i sistematski radi na podizanju nivoa kvaliteta svih aktivnosti na Fakultetu (nastave, sistema ocenjivanja, naučno-istraživačke delatnosti, poslediplomskih studija, sistema kontrole kvaliteta nastave i istraživanja, permanentnog obrazovanja).

Osnovni principi rada Centra, kao sastavni deo strategije obezbeđenja kvaliteta su:

bullet Centar ugrađuje kulturu kvaliteta u sve aspekte delovanja Fakulteta;
bullet Centar ne nadzire, već i izgrađuje institucijske mehanizme koji će garantovati kontinuirana poboljšanja;
bullet Centar donosi godišnji i dugoročni plan aktivnosti, koga usvaja Nastavno-naučno veće;
bullet na predlog Centra Nastavno-naučno veće Fakulteta donosi i usvaja standarde i postupke za obezbeđenje kvaliteta;
bullet postupci za obezbeđenje kvaliteta se utvrđuju za svaku oblast obezbeđenja kvaliteta i njima se na detaljan način uređuje postupanje subjekta u sistemu obezbeđenja kvaliteta visokoškolske ustanove;

 

Najmanje jednom godišnje Centar o svom radu podnosi izveštaj Nastavno-naučnom veću.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu je na sednici Nastavno-naučnog veća, održanoj 08.10.2007.godine, na predlog Centra, usvojio Standarde i postupke za samovrednovanje i obezbeđenje kvaliteta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, kao dokument dostupan javnosti, koji sadrži definisane standarde kvaliteta i  postupke za obezbeđenje kvaliteta, posebno za svaku oblast obezbeđenja kvaliteta, kojima je na detaljan način uređeno postupanje subjekata u sistemu obezbeđenja kvaliteta ove ustanove.

Strategijom obezbeđenja kvaliteta Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu  definiše sledeće prioritetne oblasti obezbeđenja kvaliteta:

bullet kvalitet studijskih programa,
bullet kvalitet nastavnog procesa,
bullet kvalitet naučno-istraživačkog i i stručnog rada,
bullet kvalitet nastavnika i saradnika,
bullet kvalitet studenata,
bullet kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa,
bullet kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške,
bullet kvalitet prostora i opreme,
bullet kvalitet finansiranja
bullet uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta
bullet sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta

 

Medicinski fakultet, Univerziteta u Nišu, kroz aktivnosti Centra i svih subjekata sistema obezbeđenja kvaliteta, sprovodi niz aktivnosti, kao mere za obezbeđenje kvaliteta:

 
bullet kontinuirano radi na osavremenjavanju i usklađivanju sadržaja, kao i na unapređenju kvaliteta svojih studijskih programa u saradnji sa domaćim i stranim akreditovanim medicinskim, stomatološkim i farmaceutskim fakultetima kao i visokoškolskim ustanovama na kojima se izvode strukovne studije
bullet ostvaruje prelazak sa nastavnik-orijentisanog na student - orijentisanom obrazovanju, uključujući studente kao partnere u procesu unapređenja nastave
bullet obezbeđuje da ispiti budu objektivni, javni i kontrolisani
bullet periodično prati način obavljanja ispita, uspešnost studenata u celini i na pojedinačnim predmetima, kvalitet udžbenika i preduzima mere za otklanjanje uočenih nedostataka
bullet posebna Komisija Centra analizira uzroke nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja
bullet kontinuirano prati kvalitet nastave i realizaciju plana nastave uz obavezno pribavljanje mišljenja studenata o kvalitetu nastavnog procesa, kroz kontinuirano anketiranje studenata o kvalitetu nastave i rada nastavnika i saradnika
bullet osigurava povratne informacije od studenata,  usmerava njihove sugestije, predloge i kritike i obezbeđuje učešće studenata u donošenju i sprovođenju strategije, standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta
bullet obezbeđuje poštovanje visokih kriterijuma za izbor nastavnika i saradnika koji su usklađeni sa preporukama Nacionalnog saveta i međunarodnim kriterijumima
bullet obezbeđuje svojim nastavnicima i saradnicima, pored neprekidnog stručnog usavršavanja, i edukaciju u oblasti metodologije, psihologije, veštine komunikacije i rukovanja informacionim tehnologijama
bullet utvrđuje standarde i postupke za obezbeđenje kvaliteta svog  rada koji su dostupni javnosti
bullet periodično sprovodi postupak samovrednovanja i objavljuje rezultate samovrednovanja, u skladu sa zakonom
bullet izgrađuje organizacionu kulturu kvaliteta
bullet obezbeđuje unapređenje kvaliteta upravljanja
bullet obezbeđuje unapređenje kvaliteta nenastavnih aktivnosti i uslova rada i studiranja
bullet kontinuirano prikuplja informacije o kvalitetu od svih korisnika (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodstva, javnog mnjenja), organizuje stalne rasprave o kvalitetu i razvija evaluacijske postupke za istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja i istraživanja
bullet periodično preispituje i unapređuje strategiju obezbeđenja kvaliteta.

 

Rad Centra je otvoren za uvid javnosti.
 
 

Datum poslednje izmene: 06.04.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024