Glavna strana
Prethodna

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE 
STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SPECIJALISTA

 


Predavanja u amfiteatru

Strukovni  naziv: Strukovna medicinska sestra/tehničar SPECIJALISTA

Strukovne studije drugog stepena na visokoškolskoj ustanovi Univerziteta u Nišu – Medicinski fakultet, za sticanje naziva STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR-SPECIJALISTA traju 915 časova. Medicinsko obrazovanje se ostvaruje u okviru dva semestara teorijske i praktične nastave, samostalnog rada studenata, prakse u zdravstvenim ustanovama i izrade završnog diplomskog rada u skladu sa Direktivom 2005/36/EK Evropskog parlamenta i Saveta Evrope od 7. septembra 2005. Kurikulum ovog studijskog programa treba da studentima obezbedi znanje, praktične veštine i profesionalne stavove potrebne za njihov samostalni rad u svojstvu strukovne medicinske sestre - specijaliste.

Studijski program za strukovne medicinske sestre/tehničare-specijaliste se temelji na potrebama društva za visokoobrazovanim kadrovima koji mogu da prate progresivni razvoj medicinskih nauka. Takođe su razlozi za osnivanjem studijskog programa sledeći:

bullet

Potreba sestara za profesionalni i lični razvoj;

bullet

Smernica WHO i ICN;

bullet

Načela evropskog visokog školstva (Bolonjska deklaracija);

bullet

Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije;

bullet

Koncepcijie razvoja Medicinskog fakulteta u Nišu.

Specijalističke strukovne studije daju široku i čvrstu osnovu za rad u zdravstvenim ustanovama svih nivoa kao i lidersku stručnu ulogu u delu  zdravstvene zaštite.

Studije traju jednu nastavnu godinu, odnosno dva semestra i nose ukupno 60 ESPB. U prvom semestru se izvodi teorijska i praktična nastava dok se tokom drugog semestra obavlja praktična nastava (stručna praksa) i priprema diplomski rad. Diplomski rad je iz oblasti stručno aplikativnog predmeta i priprema se uz konsultacije sa izabranim mentorom. Sastoji se od pisanog teksta i usmene odbrane.

U strukturi predmeta su zastupljeni predmeti akademsko-obrazovnog(15%ESPB), naučno-stručnog (25% ESPB) i stručno-aplikativnog tipa(60% ESPB). Procenat izbornih pedmeta je 25% ESPB.

Struktura studijskog programa integriše teorijsku i praktičnu nastavu u vidu vežbi, seminara, video prezentacija, demonstracija u nastavnim bazama fakulteta (instituti, laboratorije, klinike, zavodi). Savremeni nastavni plan i program, visoko profesionalni i renomirani nastavni kadar sa ogromnim kliničkim i pedagoškim iskustvom garantuju optimalnu edukaciju ovog profila tj, strukovnog medicinskog kadra. Program je koncipiran, takođe da osim što student stekne određena znanja i veštine, razvije i svest i potrebu za stalnim, kontinuiranim učenjem i usavršavanjem.

Stručno aplikativni delovi programa realizovaće se u intenzivnim jedinicama klinika gde se odvijaju visokospecifični dijagnostički i terapijski postupci ali i u sredinama koje se bave javnim zdravljem što studentima omogućava da praktično rade sve aspekte njihove buduće profesije, od uspešne saradnje u timu za lečenje i negu do uspešnih aktivnosti na polju menadžmenta. Celokupni nastavni proces vodi studenta od dirigovanog, kontrolisanog i vođenog obrazovanja do samoobrazovanja i progresivnog učenja.

Ciljevi studijskog programa

Cilj programa je visoko specijalističko obrazovanje strukovnih medicinskih sestara-tehničara koji će biti kvalifikovani za rad u okviru polja teorijskog i praktičnog rada i preuzeti odgovorne poslove na zaštiti i unapređenju zdravlja. Akcenat se posebno stavlja i na organizaciju i menadžment u procesu nege, kao i na metode istraživanja u procesu rada sa pacijentima i time realnog unapređenja procesa nege i edukacije visokih strukovnih medicinskih sestara. Svršeni studenti će biti osposobljeni za rad po principima doktrine zdravstvene zaštite, poštujući etički kodeks.

Osnovni cilj studijskog programa je sticanje znanja i veština u vrhunskim institucijama zdrvstvenih sistema. Vodeći koncept studijskog programa je nastava zasnovana na praksi - zasnovana na znanju pri čemu obrazovanje treba da razvija svest kod studenata o tome da su bitni u:

bullet

kreiranju i izvršavanju profesionalnih programa u okviru zdravstvene zaštite,

bullet

za kritičko procenjivanje stručne prakse, kreativan odnos prema njoj i za njenu dalju humanizaciju,

bullet

obavljanju visokosloženih i odgovornih poslova u oblasti zdravstvene zaštite kao profesionalnog područja.

Svršeni specijalista  treba da:

bullet

Poseduje znanja iz oblasti bioloških, medicinskih, humanističkih i drugih nauka kao i ostala relevantna znanja potrebna za obavljanje profesije;

bullet

Ovlada veštinama prakse, ima usvojene stavove i profesionalno ponašanje koje se manifestuje spremnošću da se zadaci obavljaju odgovorno, u skladu sa visokim standardima, da radi na unapređenju interesa sopstvene struke, profesionalno se ponaša u odnosu na druge saradnike i prepoznaje sopstvene potrebe za usavršavanje i razvoj;

bullet

Ima izgrađen sistem vrednosti u odnosu na etičke dimenzije struke, u smislu poštovanja prava i potreba korisnika i drugih učesnika u procesu rada, da kao član interdisciplinarnog tima i/ili samostalno izvršava profesionalne zadatke bez potrebe za direktnim nadzorom.

Ishod procesa učenja:

Dobra organizacija sestrinske službe i primena principa procesa zdravstvene nege kao metoda rada;

bullet

vrhunski kvalitet zdravstvene nege;

bullet

holistički pristup obolelom;

bullet

efikasan-ekonomičan i standardizovan način rada;

bullet

edukacija u kontinuitetu svih nivoa-osvajanje novih znanja i veština, da bi strukovna sestra kao specijalista za određene oblasti bila vrhunski saradnik u timu za pružanje visoko specijalizovanih usluga na zadovoljstvo pacijenata, porodica i članova tima;

bullet

istraživanje u funkciji razvoja prakse i profesije u celosti,

bullet

uvođenje primenljive dokumentacije za zdravstvenu negu, sa elementima procene kvaliteta i efikasnosti sestrinske prakse;

bullet

dobar i visoko profesionalizovan partnerski odnos sa drugim profilima u timu;

bullet

razvoj profesionalizma u svim segmentima rada uz poštovanje etičkih principa;

bullet

nje i razvoj savremene sestrinske prakse po ugledu na svet u skladu sa našim potrebama.

STICANJE VEŠTINA

Po završenom studijskom programu, biće sposoban da:

bullet

Da profesionalno rešava zahtevne stručne probleme i timski sarađuje sa stručnjacima sa visokim obrazovanjem u procesu dijagnostikovanja i lečenja obolelih;

bullet

Obavlja sve zadatke u oblasti zdravstvene zaštite, uključujući mere unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti i neposrednu intervenciju kod obolelih svih uzrasta u zdravstvenim ustanovama i zajednici;

bullet

ja zdravstveno vaspitne aktivnosti uz sposobnost procene potreba za edukacijom i primenu načela i tehnika podučavanja;

bullet

uje kao ravnopravni član  tima na svim nivoima zaštite i poseduje sposobnost za timsku saradnju i subordinaciju;

bullet

Organizuje sestrinsku službu za različite korisnike u različitim institucijama;

bullet

Rukovodi timom  strukovnih medicinskih sestara-tehničara u oblasti javnog zdravlja;

bullet

lja nadzor nad radom strukovnih sestara-tehničara;

bullet

Obezbeđuje resurse potrebne za rad;

bullet

vuje u istraživačkim aktivnostima i formalnom obrazovanju strukovnih sestara, medicinskih tehničara i ostalih zdravstvenih saradnika.

ODNOS SA PACIJENTIMA I KOLEGAMA

Student specijalističkih strukovnih studija treba da promoviše stečena znanja i veštine kao i ponašanje, radi efikasnije i kvalitetnije komunikacije sa pacijentom i kolegama.

Svršeni student specijalističkih strukovnih studija treba da:

bullet

Poseduje sposobnost za komunikaciju sa ljudima, kako u grupi, tako i pojedinačno

bullet

Promoviše profesionalni, humani i etički odnos prema pacijentu i kolegi, bez predrasuda u odnosu na jezik, kulturu, rasu, pol i socijalni status

bullet

U skladu sa etičkim kodeksima struke čuva tajnost pacijentovih podataka tretirajući ih kao poverljive i odaje ih samo u slučajevima predviđenim zakonskom regulativom.

bullet

Ima i koristi saznanje da od pacijenta dobija imformacije o bolesti kao i kroz konsultacije sa licima koja se o njima brinu

bullet

Ima svest i poštuje ulogu drudih zdravstvenih i socijalnih radnika

bullet

Svestan je značaja timskog rada i liderstva u njemu.

Povezani sadržaji:

Plan nastave
Nastavnici
Predavanja
Ocenjivanje
Ispitna pitanja
Raspored časova
Katedre
Prodekan
Raspored testova
Dodatak diplomi
Raspoloživa literatura

Vežbe iz predmeta Oftalmologija

Studenti u holu fakulteta

Vežbe iz predmeta Pedijatrija

Predavanja u velikoj sali

Studenti u klubu

Studenti na ispitu

 

PLAN NASTAVE  SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SPECIJALISTA

Red. br.

Naziv predmeta

I  godina

UKUPNO

ESPB

T  P

T  P

T  P

 

1.

Medicinska ekologija >>>

2+3

 

30+45=75

5

2.

Mentalna higijena

1+2

 

15+30=45

5

3.

Osnovi pedagogije

1+2

 

15+30=45

3

4.

Engleski jezik

2+0

 

30+0=30

3

5.

Interna medicina sa negom

3+3

 

45+45=90

4

6.

Hirurgija  sa negom

2+3

 

30+45=75

4

7.

Pedijatrija  sa negom

2+3

 

30+45=75

3

8.

Infektivne bolesti sa negom

2+2

 

30+30=60

3

9.

Menadžment u zdravstvu

 

2+3

30+45=75

5

10.

Metodika nastave predmeta kliničke medicine

 

1+2

15+30=45

3

11.

Izborni predmet
(Stručna praksa)

 

0+16

0+240=240

15

12.

Završni rad

 

0+4

0+60=60

7

 

T

P

Časovi stučne prakse i završnog rada koji ne ulaze u aktivnu nastavu

225

270

0

45

75

300

270

345

300

 

UKUPNO

495

420

915

60

 

LISTA IZBORNIH PREDMETA

Red. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar.

ESPB za predmet

ESPB

1.

11.a

Interna medicina sa negom

II

15

15

2.

11.b

Hirurgija sa negom

II

15

3.

11.v

Pedijatrija  sa negom

II

15

4.

11.g

Infektivne bolesti sa negom

II

15

5.

12.

Završni rad

II

7

7

Ukupno ESPB

22

 

 

PRAVILNICI ZA FORMIRANJE KONAČNE OCENE
NA SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA
STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SPECIJALISTA

Red. br.

Naziv predmeta

Pravilnik

1.

Medicinska ekologija

 

2.

Mentalna higijena

 

3.

Osnovi pedagogije

 

4.

Engleski jezik

 

5.

Interna medicina sa negom

6.

Hirurgija  sa negom

 

7.

Pedijatrija  sa negom

 

8.

Infektivne bolesti sa negom

 

9.

Menadžment u zdravstvu

 

10.

Metodika nastave predmeta kliničke medicine

 

11.a

Interna medicina sa negom

 

11.b

Hirurgija sa negom

 

11.v

Pedijatrija  sa negom

 

11.g

Infektivne bolesti sa negom

 

12.

Završni rad

 

 

 

PREDAVANJA NA SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA
STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SPECIJALISTA

Red. br.

Naziv predmeta

Predavanja
 (preuzeti)

Predavač

1.

Medicinska ekologija

1. predavanje

Doc. dr Aleksandra Stanković

2. predavanje (675kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

3. predavanje (1.5MB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

4. predavanje (644kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

5. predavanje (1.1MB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

6. predavanje (1.2MB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

7. predavanje (719kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

8. predavanje (299kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

9. predavanje (521kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

10. predavanje (408kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

11. predavanje (448kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

12. predavanje (145kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

13. predavanje

Doc. dr Aleksandra Stanković

2.

Mentalna higijena

   

3.

Osnovi pedagogije

   

4.

Engleski jezik

   

5.

Interna medicina sa negom

   

6.

Hirurgija  sa negom

   

7.

Pedijatrija  sa negom

   

8.

Infektivne bolesti sa negom

   

9.

Menadžment u zdravstvu

   

10.

Metodika nastave predmeta kliničke medicine

   

11.a

Interna medicina sa negom

   

11.b

Hirurgija sa negom

   

11.v

Pedijatrija  sa negom

   

11.g

Infektivne bolesti sa negom

   

12.

Završni rad

   
Datum poslednje izmene: 07.03.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024