Glavna strana
Prethodna

 

Studijski program  doktorskih akademskih studija
 iz oblasti medicinskih nauka

MOLEKULARNA MEDICINA

Koordinator studijskog programa:

   Prof. dr Gordana Kocić

tel: +381-18-42-26-712 lok:130

  e-mail: kocicrg@yahoo.co.uk

 

Studiјski prоgrаm Моlеkulаrnе mеdicinе dоktоrskih akаdеmskih studiја оblаsti mеdicinskih nаukа nа Меdicinskоm fаkultеtu u Nišu оmоgućаvа studеntimа kојi su zаvršili Меdicinski fаkultеt ili srоdnе fаkultеtе (stоmаtоlоgiја, fаrmаciја, vеtеrinа, mоlеkulаrnа biоlоgiја) dа zа čеtiri škоlskе gоdinе (оsаm sеmеstаrа), nаkоn оstvаrеnih 240 ЕSPB bоdоvа, usаvršе kоmpеtеnciје sаmоstаlnоg istrаživаčа i stеknu nаučnо zvаnjе Dоktоrа mеdicinskih nаukа (dr sci mеd). Таrgеt grupu činе visоkо kvаlifikоvаni svršеni lеkаri, stоmаtоlоzi, fаrmаcеuti, vеtеrinаri, mоlеkulаrni biоlоzi, kојi su svој kvаlitеt iskаzаli nа оsnоvu prоsеčnе оcеnе tоkоm studiја, pоkаzаnоg znаnjа nа еliminаciјskоm tеstu, svојim nаučnоistrаživаčkim kurikulumоm u tоku оsnоvnih studiја ili kаsniје, pоkаzаli visоku mоtivisаnоst, istrаživаčki dаr, pоštеn, rаdоznао i lucidаn duh, štо је inаčе оdlikа vеlikih istrаživаčа, kојi nе nаginju ličnој dоbiti. Nа оvоm studiјskоm prоgrаmu studеnti dоktоrskih studiја učе kаkо sе plаnirа, rеаlizuје i prеzеntuје svеtskој i dоmаćој nаučnој јаvnоsti nаučnоistrаživаčki rаd. Тај nаučni rаd trеbа dа kаrаktеrišе оriginаlnоst, visоk kvаlitеt, prоgrаmskа оriјеntаciја kа zаdаtоm cilјu u užеm smislu (kао dео оdrеđеnоg nаučnоg pоlја оd intеrеsа zа rеаlizаciјu оdrеđеnih prојеkаtа), u širеm smislu (nаprеdаk društvеnе zајеdnicе i nаprеdаk mеdicinskе misli) i u cilјu ličnе nаučnе аfirmаciје. Cilј оvоg prоgrаmа nа Меdicinskоm fаkultеtu је dа prеmоsti bаzičnе fundаmеntаlnе nаukе sа kliničkim istrаživаnjimа, јеr је idеаl svаkоg lеkаrа dа nа dirеktаn ili indirеktаn nаčin budе dео zdrаvstvеnоg sistеmа i dа rаdi nа dоbrоbit lјudskоg zdrаvlја, а idеаl svаkоg istrаživаčа dа njеgоvо imе оstаnе zаbеlеžеnо. Pоrеd tоgа kvаlifikаciје kоје studеnt stičе krоz nеprеkidnе susrеtе sа аuditоriјumimа slušаоcа оspоsоblјаvајu gа zа budući nаučni i pеdаgоški rаd nа оvоm pоlјu.

obaveštenja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurikulum -  Таbеlа vоdičа kRоz  dоktоrskе аkаdеmskе  studiје mоlеkulаrnе mеdicinе

 

 

  Lista predmeta

obavezni :

Uvod u metodologiju naučnoistraživačkog rada

Pisanje i prezentovanje naučnog rada

Bioetika i etika naučnoistraživačkog rada

Medicinska informatika

Medicinska statistika

Medicinski engleski jezik

Laboratorijske životinje u biomedicinskim istraživanjima i osnovi eksperimentalne hirurgije

Medicina bazirana na dokazima

Principi dobre laboratorijske prakse

Metode u molekularnoj medicini

Molekularna genetika

izborni :

MODUL  A

I izborna grupa

oblast morfoloških istraživanja
Humana razvojna anatomija
Varijacije u anatomiji
Molekularna, eksperimentalna i klinička embriologija
Molekularna organizacija ćelije
Molekularna patologija
Molekularna biologija tumora
Kvantitativne metode u patohistologiji
Programirana ćelijska smrt i obnova tkiva
MODUL  A

II izborna grupa

oblast imunoloških i analitičko-biohemijskih istraživanja
Regulacija homeostaze organizma
Biološke karakteristike mikroorganizama i mehanizmi razvoja
Patogenetski mehanizmi arterijske hipertenzije
Tkivno inženjerstvo
Lekoviti prirodni proizvodi i njihovi toksični efekti
Biohemijski aspekti inflamacije i apoptoze
Bazična ispitivanja kardiovaskularnog sistema
Molekularni mehanizmi dejstva lekova
Imunološki regulatorni mehanizmi
Transdukcija hormonskih, regulatornih i imunskih signala u fiziološkim i patološkim stanjima
Biohemijski aspekti delovanja droga
Formiranje i uloga slobodnih radikala u fiziološkim i patološkim stanjima
Ekseprimentalna i klinička istraživanja poremećaja nervnog sistema
Patofiziološki regulatorni mehanizmi
Biologija stem ćelija
Medicinska hemija i inhibicija enzima lekovima

MODUL  B

III izborna grupa

oblast kliničke medicine
Istraživanja u kliničkoj imunologiji
Istraživanja u pedijatriji
Istraživanja u urgentnoj medicini
Istraživanja u kardiologiji
Istraživanja u gastroenterologiji i hepatologiji
Istraživanja u endokrinologiji
Istraživanja u hematologiji
Istraživanja u nefrologiji
Istraživanja u pulmologiji
Istraživanja u digestivnoj hirurgiji
Istraživanja u urgentnoj hirurgiji
Istraživanja u kardiovaskularnoj hirurgiji
Istraživanja u onkološkoj i endokrinoj hirurgiji
Istraživanja u plastičnoj hirurgiji
Istraživanja u ortopediji
Istraživanja u neurohirurgiji
Istraživanja u dečijoj hirurgiji
Istraživanja u anesteziologiji i reanimatologiji
Istraživanja u infektologiji
Istraživanja u oftalmologiji
Istraživanja u neurologiji
Istraživanja u otorinolaringologiji
Istraživanja u nuklearnoj medicini
Istraživanja u reumatologiji
Istraživanja u balneoklimatologiji
Istraživanja u radiologiji
Istraživanja u dermatovenerologiji
Klinička farmakologija
Klinička istraživanja u ginekologiji
Klinička istraživanja u onkologiji
Klinička istraživanja u psihijatriji
Klinička istraživanja u sudskoj medicini

 

Raspored predmeta po semestrima I GODINAMA STUDIJA

 

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

 ESPB

P SIR

PRVA GODINA

1 Uvod u metodologiju naučnoistraživačkog rada prvi ZO 30 10 5
2 Pisanje i prezentovanje naučnog rada prvi ZO 45 20 5
3 Bioetika i etika naučnoistraživačkog rada prvi ZO 30 5 5
4 Medicinska informatika prvi ZO 50 30 7
5 Medicinska statistika prvi ZO 45 30 7
6 Medicinski engleski jezik prvi ZO 15 5 1
7 Laboratorijske životinje u biomedicinskim istraživanjima drugi ZO 15 15 2
8 Medicina bazirana na dokazima drugi ZO 15 15 5
9 Principi dobre laboratorijske prakse drugi ZO 15 30 5
10 Metode u molekularnoj medicini drugi ZO 30 90 10
11 Molekularna genetika drugi ZO 45 30 8
Ukupno 320 280 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 600  

DRUGA  GODINA

12 Obavezni izborni predmet modula A (I ili II izborna grupa) treći ZI 100 160 20
13 Obavezni izborni predmet modula A (I ili II izborna grupa) treći ZI
14 Izborni predmet modula B (III izborna grupa) treći ZI 20 20 5
  Naučna aktivnost treći       5
15 Obavezni izborni predmet modula A (I ili II izborna grupa) četvrti ZI 60 130 15
16 Obavezni izborni predmet modula A (I ili II izborna grupa) četvrti ZI
17 Izborni predmet modula B  (III izborna grupa) četvrti ZI 20 20 5
  Diskusije, Seminari, Journal Club četvrti     70 5
  Naučna aktivnost četvrti       5
Ukupno 200 400 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 600  

TREĆA  GODINA

18 Obavezni izborni predmet modula A (I ili II izborna grupa) peti ZI 50 100 10
19 Obavezni izborni predmet modula A (I ili II izborna grupa) peti ZI
20 Izborni predmet modula B (III izborna grupa) peti ZI 10 110 5
  Diskusije, Seminari, Journal Club peti     30 5

 

Naučna aktivnost peti       10

 

Izborni statistički i istraživački rad šesti   20 180 5

 

Diskusije, Seminari, Journal Club šesti     100 5

 

Naučna aktivnost šesti       20
Ukupno 80 520 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 600  

ČETVRTA GODINA

 

Izrada doktorske disertacije sedmi     300 30

 

Izrada doktorske disertacije osmi     300 30
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 600 60

Ukupno časova aktivne nastave = 4*600=2400

UKUPAN BROJ ESPB = 240

 

Datum poslednje izmene: 12.06.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024