Glavna strana
Prethodna

 

NAUČNI PROJEKTI

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Rapublike Srbije je objavilo rezultate konkursa za finansiranje naučnih projekata za period od 2011 do 2014. godine koje omogućava jačanje naučnog i tehnološkog kapaciteta Republike Srbije. Novi ciklus omogućava angažovanje većeg broja istraživača i nabavku savremene naučne opreme i infrastrukture. Ukupno 780 projekata će biti finansirano od strane Ministarstva. Od prihvaćenih projekata 51% čine projekti osnovnih istraživanja (sa 44% svih istraživača), 32% čine projekti tehnološkog razvoja (sa 28% istraživača) a 14% čine projekti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja (sa 28% istraživača). U narednom periodu u naredne 4 godine biće podržano 11615 naučnika. Pored istraživača iz Srbije, na projektima će učestvovati i 1024 naučnika iz inostranstva, kao i 297 stipendista Ministarstva i 330 spoljnih saradnika.

 

Ministarstvo nauke i TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Republike Srbije finansira ukupno 6 projekata, Čiji JE NOSILAC MEDICINSKI FAKULTET U NIŠU  i to:

iz oblasti osnovnih istraživanja za period 2011-2014 - tri projekta

iz oblasti tehnološkog razvoja  za period 2011-2014 - jedan projekat

iz oblasti integralnih i interdisciplinarnih istraživanja za za period 2011-2014 - dva projekta

projekti, Čiji je nosilac druga naučno-istraživačka organizacija, sa učesnicima SA MEDICINSKOG FAKULTETA U NIŠU

Projekti koji su raliziovani
u prethodnIM periodIMA
 NA MEdicinskom FAkultetu u Nišu,
 finansirani od strane Ministarstva
 za nauku i tehnoŠki razvoj republike srbije.

PROJEKTI IZ OBLASTI OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA

Broj projekta

Rukovodilac

Naziv projekta

Broj istraživača

172044

Andrija Šmelcerović,
docent

Dobijanje, fizičko-hemijska karakterizacija, analitika i biološka aktivnost farmakološki aktivnih supstanci

13

 

Ime I PREZIME

Zvanje

NIO

Andrija Šmelcerović Docent Medicinski fakultet, Niš
Jelena Živković Asistent Medicinski fakultet, Niš
Aleksandar Veselinović Asistent Medicinski fakultet, Niš
Aleksandra Catić-Đorđević Asistent Medicinski fakultet, Niš
Voja Pavlović Docent Medicinski fakultet, Niš
Goran Nikolić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Žarko Mitić Docent Medicinski fakultet, Niš
Igor Stojanović Istraživač pripravnik Medicinski fakultet, Niš
Marija Vukelić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Predrag Džodić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Stevo Lukić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Enzo Santaniello Redovni profesor Univerzitet u Milanu, Departman za medicinu
Jelena Lazarević Asistent Medicinski fakultet, Niš

 

BROJ projekta

Rukovodilac

Naziv projekta

Broj istraživača

175092

Akademik
 Vladisav Stefanović,
redovni profesor

Etiologija, dijagnostika, prevencija i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela - značaj istraživanja genoma i proteoma

38

 

Ime i prezime

Zvanje

NIO

Ljiljana Vasović Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Ljubinka Janković Veličković Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Anđelka Slavković Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Bojko Bjelaković Asistent Medicinski fakultet, Niš
Branislav Patrović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Verica Avramović Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Vladimir Petrović Asistent Medicinski fakultet, Niš
Vladisav Stefanović Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Goran Koraćević Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Gordana Lazarević Spoljni saradnik
Dragoslav Bašić Docent Medicinski fakultet, Niš
Dušan Milisavljević Docent Medicinski fakultet, Niš
Dušica Stojanović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Zoran Milošević Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Zorica Stanojević Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Ivan Ilić Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Niš
Ivan Jovanović Docent Medicinski fakultet, Niš
Ivan Tasić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Ivan Ignjatović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Ivana Pešić Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Niš
Irena Dimov Asistent Medicinski fakultet, Niš
Lidija Dimitrijević Docent Medicinski fakultet, Niš
Marina Deljanin Ilić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Marija Daković Bjelaković Docent Medicinski fakultet, Niš
Milan Stanković Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Milan Višnjić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Milan Potić Spoljni saradnik
Milan Stojiljković Asistent Medicinski fakultet, Niš
Milena Rajić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Mitić Branka Asistent Medicinski fakultet, Niš
Miljan Krstić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Nenad Stoiljković Docent Medicinski fakultet, Niš
Predrag Jovanović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Rade Čukuranović Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Slavica Stojnev Stipendista
Slađana Ugrenović Docent Medicinski fakultet, Niš
Slobodan Antić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Slobodan Vlajković Docent Medicinski fakultet, Niš

 

BROJ projekta

Rukovodilac

Naziv projekta

Broj istraživača

175102

Akedemik
Miodrag Čolić,
redovni profesor

Primena funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora

12

 

Ime i PREZIME

Zvanje

NIO

Jelena Popović

Saradnik u nastavi

Medicinski fakultet, Niš

Vojin Savić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Gordana Žunić Spoljni saradnik
Danilo Vojvodić Spoljni saradnik
Dragana Vučević Spoljni saradnik
Ivan Micić Docent Medicinski fakultet, Niš
Ivana Majstorović Spoljni saradnik
Miodrag Čolić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Miodrag Jevtić Spoljni saradnik
Petar Milosavljević Spoljni saradnik
Rebeka Rudolf
Tanja Džopalić Asistent Medicinski fakultet, Niš

 

PROJEKTI  IZ OBLASTI TEHNOLOŠKOG  RAZVOJA

 

BROJ projekta

Rukovodilac

Naziv projekta

Broj istraživača

31060

Dr Gordana Kocić redovni profesor

Proizvodnja novih dijetetskih mlečnih proizvoda za rizične populacije zasnovana na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi bohemijskih markera zdravstvenog rizika konzumiranja mleka

39

 

Ime i PREZIME

Zvanje

NIO

Jelena Bašić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Jelena Lalić Istraživač pripravnik Medicinski fakultet, Niš
Jelena Živković Asistent Medicinski fakultet, Niš
Jelenka Nikolić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Jovica Jovanović Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Ljiljana Šaranac Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Aleksandar Veselinović Asistent Medicinski fakultet, Niš
Aleksandra Stanković Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Andrej Veljković Asistent Medicinski fakultet, Niš
Radomir Barac Stipendista Medicinski fakultet, Niš
Borislav Kamenov Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Bojana Stamenković Asistent Medicinski fakultet, Niš
Goran Nikolić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Gordana Kocić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Dušica Pavlović Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Dušica Stojanović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Zorica Jović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Karin Vasić Spoljni saradnik
Radivoj Kocić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Lana Mačukanović Golubović Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Lidija Dimitrijević Docent Medicinski fakultet, Niš
Luci Maria Chiesa
Marina Deljanin Ilić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Marko Denić Istraživač pripravnik Medicinski fakultet, Niš
Maja Jovičić Milentijević Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Milan Jovanović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Milena Milovanović Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Niš
Milena Marinković Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Niš
Miljana Pavlović Asistent Medicinski fakultet, Niš
Nataša Trutić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Pier Antonio Biondi
Radmila Pavlović Docent Medicinski fakultet, Niš
Svetlana Stojanović Stručni saradnik
Slavica Sunarić Docent Medicinski fakultet, Niš
Sonja Radenković Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Stevan Ilić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Tatjana Jovanović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Avrelija Cenčić
Tatjana Jevtović Stoimenov Docent Medicinski fakultet, Niš

 

PROJEKTI  IZ OBLASTI INTEGRALNIH
I INTERDISCIPLINARNIH ISTRAŽIVANJA

 

BROJ projekta

Rukovodilac

Naziv projekta

Broj istraživača

41018

Dr Dušica Pavlović, redovni profesor

Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije

78

 

Ime i PREZIME

Zvanje

NIO

Anna Warnet
Jelena Radović Stipendista Medicinski fakultet, Niš
Jelena Vojinović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Jelena Bašić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Jovana Miljević Stipendista Medicinski fakultet, Niš
Jovana Đorđević Stipendista Medicinski fakultet, Niš
Ljiljana Šaranac Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Aleksandar Dimić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Aleksandar Đokić Spoljni saradnik
Aleksandar Višnjić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Andrej Veljković Asistent Medicinski fakultet, Niš
Asen Veličkov Stipendista Medicinski fakultet, Niš
Biljana Kaličanin Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Boris Đinđić Docent Medicinski fakultet, Niš
Borislav Kamenov Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Braca Kundalić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Vidosava Đorđević Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Vidojko Đorđević Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Voja Pavlović Docent Medicinski fakultet, Niš
Goran Bjelaković Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Goran Koraćević Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Gordana Kocić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Danica Marković Istraživač pripravnik
Danica Tiodorović Živković Spoljni saradnik
Dragan Milić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Dragan Jovanović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Dragana Stokanović Asistent Medicinski fakultet, Niš
Dragana Pavlović Asistent Medicinski fakultet, Niš
Dragutin Grozdanović Spoljni saradnik
Dušan Sokolović Docent Medicinski fakultet, Niš
Dušanka Kitić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Dušica Pavlović Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Zoran Pešić Docent Medicinski fakultet, Niš
Zoran Radovanović Docent Medicinski fakultet, Niš
Zorica Jović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Zorica Ajduković Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Ivan Nikolić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Ivana Stojanović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Ivana Stevanović Spoljni saradnik
Ivana Budić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Ivana Stanković Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Lana Mačukanović Golubović Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Lilika Zvezdanović Čelebić Spoljni saradnik
Maja Milojković Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Milan Višnjić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Milan Stoiljković Asistent Medicinski fakultet, Niš
Milena Marinković Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Niš
Milena Trandafilović Istraživač pripravnik
Milena Milovanović Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Niš
Milena Potić Istraživač pripravnik
Milica Petrović Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Niš
Milica Ninković Spoljni saradnik
Milica Kostić Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Niš
Milica Petrović Stipendista
Miloš Kostić Stipendista
Miroslava Živković Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Mirjana Radenković Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Natali Stojiljković
Nataša Bakić Mirić Docent Medicinski fakultet, Niš
Nataša Miladinović Tasić Docent Medicinski fakultet, Niš
Nikola Stefanović Istraživač pripravnik
Predrag Janošević Saradnik u nastavi Medicinski fakultet, Niš
Radmila Veličković Radovanović Docent Medicinski fakultet, Niš
Radmila Pavlović Docent Medicinski fakultet, Niš
Radmilo Janković Docent Medicinski fakultet, Niš
Slavoljub Živanović Spoljni saradnik
Slobodan Vojinović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Snežana Cekić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Srđan Pešić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Srđan Ljubisavljević Asistent Medicinski fakultet, Niš
Stevan Todorović Istraživač pripravnik
Suzana Branković Docent Medicinski fakultet, Niš
Tatjana Jevtović Stoimenov Docent Medicinski fakultet, Niš
Tatjana Cvetković Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Tatjana Pejčić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Jean-Claude Tebet
Miroslav Stojanović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Rita Paroni

 

BROJ projekta

Rukovodilac

Naziv projekta

Broj istraživača

43012

Dr Dušan Sokolović,
docent

Monitoring elektromagnetnih zračenja mobilnih telekomunikacionih sistema u životnoj sredini, analiza molekularnih mehanizama i biomarkera oštećenja kod hronične izloženosti sa razvojem modela za procenu rizika i metoda za zaštitu

33

 

Ime i PREZIME

Zvanje

NIO

Bela Szentpali
Jelenka Nikolić Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Jovica  Jovanović Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Ljubica Jevremović Istraživač pripravnik
Aleksandar Višnjić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Aleksandar Janković Spoljni saradnik
Aleksandra Stanković Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Biljana Ivković Stipendista Medicinski fakultet, Niš
Boris Đinđić Docent Medicinski fakultet, Niš
Bojana Stamenković Asistent Medicinski fakultet, Niš
Branka Đorđević Stipendista Medicinski fakultet, Niš
Vladmila Bojanić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Gorana Nedin Ranković Stipendista Medicinski fakultet, Niš
Dijana Mušović Spoljni saradnik
Dragan Jovanović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Dragan Milić Asistent Medicinski fakultet, Niš
Dragoljub Živanović Asistent Medicinski fakultet, Niš
Dušan Sokolović Docent Medicinski fakultet, Niš
Zoran Milošević Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Ivana Binić Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Irena Janković Asistent-pripravnik Medicinski fakultet, Niš
Maja Milojković Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Milan Stanković Redovni profesor Medicinski fakultet, Niš
Miodrag Stojanović Asistent Medicinski fakultet, Niš
Miroslav Stojanović Vanredni profesor Medicinski fakultet, Niš
Miško Živić Docent Medicinski fakultet, Niš
Nataša Bakić Mirić Stručni saradnik Medicinski fakultet, Niš
Nataša Đinđić Istraživač pripravnik
Nenad Savić Spoljni saradnik
Pavle Ranđelović Asistent Medicinski fakultet, Niš
Radmilo Janković Docent Medicinski fakultet, Niš
Svetlana Stojanović Stručni saradnik
Igor Beliaev

PROJEKTI CIJI SU UCESNICI, NASTAVNICI I SARADNICI MEDICINSKOG FAKULTETA U NISU

PROJEKTI  OSNOVNIH  ISTRAŽIVANJA

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

172047

Gordana Stojanović
 Redovni profesor
Prirodno-matematički fakultet Niš

Prirodni proizvodi biljaka i lišajeva: izolovanje, identifikacija, biološka aktivnost i primena

Andrija Šmelcerović Docent
Jelena Lazarević Asistent

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

172061

Niko Radulović
Docent
Prirodno-matematički fakultet Niš

Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirpdnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim

Pavle Ranđelović Asistent
Ivan Ilić Saradnik u nastavi

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

173029

Petar Marin
Redovni profesor
Biološki fakultet Beograd

Mikromorfološka, fitohemijska i molekularna istraživanja biljaka – sistematski, ekološki i primenljivi aspekti

Jelena Matejić Asistent

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 174007

 Dragan Đorđević
Redovni profesor
Prirodno-matematički fakultet Niš

 Funkcionalana analiza, stohastička analiza i primene  Jelena Ljubisavljević  Asistent

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 175028

 Goran Milašinović
Vanredni profesor
Medicinski fakultet Beograd

 Primena telemedicine u Republici Srbiji  Zoran Perišić  Docent
 Dragan Milić  Asistent
Tomislav Kostić Spoljni saradnik

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 175045

 Radica Stefanović-Petrović
Redovni profesor
Farmaceutski fakultet Beograd

 Ispitivanje mehanizma dejstva, interakcija i toksičnih efekata adjuvantnih analgetika   Milan Jokanović  Redovni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 175061

 Milica Kovačević-Filipović
Docent
Fakultet Veterinarske medicine Beograd

 Antioksidativna zaštita i potencijali za diferencijaciju i regeneraciju mezenhimalnih matičnih ćelija iz različitih tkiva tokom procesa

 Aleksandar Petrović  Asistent
Vladimir Petrović Asistent
Vladisav Stefanović Redovni profesor
Goran Marjanović Docent
Ivan Nikolić Redovni profesor
Irena Dimov Asistent
Marko Jović Istraživač pripravnik
Petar Živković Istraživač pripravnik
Radmila Obradović Asistent
Stevo Najman Redovni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 175075

 Jelena Milašin
Redovni profesor
Medicinski fakultet Beograd

 Genetička kontrola i molekularni mehanizmi u malignim, inflamatornim i razvojnim patologijama orofacijalne regije

  Ljiljana Kesić  Vanredni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 175079

 Amira Peco-Antić
Redovni profesor
Medicinski fakultet Beograd

 Uloga biomarkera u ranom otkrivanju oštećenja bubrega i praćenju terapijskog odgovora kod dece

  Emilija Golubović   Vanredni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 175097

 Nebojša Lalić
Redovni profesor
Medicinski fakultet Beograd

 Insulinska rezistencija: poređenje uloge u nastanku i razvoju tipa 2 dijabetesa, aterosklerozne vaskularne bolesti i neurodegenerativnih oboljenja

Radivoj Kocić  Vanredni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 179002

 Vladimir Hedrih
Docent
Filozofski fakultet Niš

 Indikatori i modeli usklađivanja porodičnih i poslovnih uloga

  Milkica Nešić  Vanredni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 179019

 Ratko Stanković
Vanredni profesor
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Niš

 Biomehanička efikasnost vrhunskih srpskih sportista

  Snežana Pavlović  Redovni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 179024

 Saša Bubanj
Docent
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Niš

 Razlike i uticaji maksimalne snage mišića na gustinu koštanog tkiva između sportista i nesportista srednjoškolskog uzrasta

  Aleksandar Dimić   Vanredni profesor

PROJEKTI  TEHNOLOŠKOG  RAZVOJA

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 31079

Ružica Ašanin
Redovni profesor
Fakultet Veterinarske medicine Beograd
 

 Uvođenje i evaluacija nove molekularne metode za brzo otkrivanje mecA gena stafilokoka direktno u brisevima uzetim od ljudi, životinja i iz njihovog okruženja

 Branislava Kocić  Redovni profesor
 Marina Dinić  Vanredni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 33034

 Dragan Stoiljković
Redovni profesor
Tehnološki fakultet Leskovac

 Mogućnosti korišćenja potencijala geotermalnih voda u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu

 Dragan Velimirović  Asistent
 Marija Tasić-Kostov  Asistent

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 34008

 Aleksandar Bojić
Vanredni profesor
Prirodno-matematički fakultet Niš

 Razvoj i karakterizacija novog biosorbenta za prečišćavanje prirodnih i otpadnih voda

  Branislava Kocić  Redovni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 34012

 Mihajlo Stanković
Redovni profeosr
Tehnološki fakultet Leskovac

 Biljni i sintetički bioaktivni proizvodi novije generacije

  Vesna Savić Asistent

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 34019

 Vojkan Zorić
Viši naučni saradnik
Prirodno-matematički fakultet
 Novi Sad

 Inoviranje forenzičkih metoda i njihova primena

 Goran Ilić  Vanredni profesor
Radovan Karadžić  Vanredni profesor

PROJEKTI  INTEGRALNIH  I  INTERDISCIPLINARNIH  ISTRAŽIVANJA

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 41007

 Nenad Filipović
Redovni profesor
Mašinski fakultet Kragujevac

 Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi

 Predrag Cvetković  Istraživač pripravnik

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 41017

 Miroslav Trajanović
Redovni profesor
Mašinski fakultet Niš

Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi

   

Potprojekat

Milorad Mitkovic
Redovni profesor
Medicinski fakultet Niš
Definisanje potreba, validacija i primena modela Desimir Mladenović Docent
Zoran Radovanović Docent
Milorad Mitković Redovni profesor
Saša Milenković Docent
Stojanka Arsić Docent
Potprojekat
Stevo Najman
Redovni profesor
Medicinski fakultet Niš
Modeli osteoreparacije Jelena  M. Živković  Asistent
Jelena Najdanović Istraživač pripravnik
Dragan Mihailović Redovni profesor
Žarko Mitić Docent
Zoran Golubović Vanredni profesor
Ivan Micić Docent
Marija Vukelić Asistent
Nikola Živković Saradnik u nastavi
Stevo Najman Redovni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 41022

 Miodrag Ostojić
Redovni profesor
Medicinski fakultet Beograd

 Akutni koronarni sindrom: istraživanje bulnerobilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalno lečenje i određivanje prognostičkih faktora

  Zoran Perišić  Docent

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 42008

 Žarko Stevanović
Naučni savetnik
INN Vinča Beograd

 Unapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravlje

Aleksandra Stanković   Docent
Maja Nikolić Vanredni profesor
 Mirjana Aranđelović  Vanredni profesor
Slobodan Antić Redovni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 43011

 Goran Ristić
Redovni profesor
Elektronski fakultet Niš

 Zajednička istraživanja merenja i uticaja jonizujućeg i UV zračenja u oblasti medicine i zaštite životne sredine

Ivana Binić  Redovni profesor
Marina Vlajković Docent
Miško Živić Docent
Petar Bošnjaković Redovni profesor
Slobodan Ilić Redovni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 43014

Nenad Živković
Redovni profesor
Fakultet zaštite na radu Niš

 Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronski mreža

Aleksandra Stanković   Docent
Biljana Kocić Vanredni profesor
 Maja Nikolić  Vanredni profesor
Mirjana Aranđelović Vanredni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 44004

 Goran Đorđević
Redovni profesor
Elektronski fakultet Niš

 Razvoj i integracija tehnologija projektovanja inteligentnog mehatroničkog interfejsa za primenu u medicini (HUMANISM)

 Aleksandar Nagorni  Redovni profesor
Biljana Radovanović-Dinić Docent
Vesna Stokanović Istraživač pripravnik
Gordana Đorđević Asistent
Gordana Petrović Istraživač saradnik
Ivona Stanković Docent
Petar Bošnjaković Redovni profesor
Saša Ristić Istraživač saradnik
Milan Pavlović Vanredni profesor
Milan Lović Spoljni saradnik
Milica Lazović Redovni profesor
Svetlana Apostolović Docent
Sonja Šalinger-Martinović Spoljni saradnik

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 45004

 Dragoljub Uskoković
Redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet Beograd

 Molekularno dizajniranje nanočestica kontrolisanih morfoloških i fizičko-hemijskih karakteristika i funkcionalnih materijala na njihovoj osnovi

  Dragan Mihailović   Redovni profesor
Zorica Ajduković Vanredni profesor
Milica Petrović Stipendista

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 45012

 Branko Matović
Naučni savetnik
INN Vinča Beograd

 Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne sredine i biomedicine

Miroslav Miljković   Stučni saradnik

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 45015

 Nadežda Nikolić
Viši naučni saradnik
INN Vinča Beograd

 Magnetni i radionukleidima obeleženi materijali za primene u medicini

  Marina Vlajković  Docent

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 45017

 Irena Žižović
Docent
Tehnološko-metalurški fakultet Beograd

 Funkcionalni fiziološki aktivni biljni materijali sa dodatnom vrednošću za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji

 Biljana Kaličanin  Vanredni profesor
 Marija Tasić-Kostov  Asistent

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 45019  Đorđe Janaćković
Redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
 Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava   Miodrag Čolić  Redovni profesor

 

BROJ PROJEKTA

RUKOVODILAC PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

IME I PREZIME ISTRAŽIVAČA

ZVANJE

 46013

 Katarina Šavikin
Naučni saradnik
Institut za proučavanje lekovitog bilja „Josif Pančić“ Beograd

 Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil

Biljana Kocić   Vanredni profesor
Bojana Miladinović Asistent
Dragana Pavlović Asistent
Dušanka Kitić Vanredni profesor
 Radmila Veličković-Radovanović  Docent
Suzana Branković Docent
Milan Potić Spoljni saradnik
Milica Petrović Saradnik u nastavi

 

Datum poslednje izmene: 22.12.2011.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024