Glavna strana
Naučni projekti
Izdavačka delatnost
Međunarodna saradnja
Konkursi

 

NAUČNA DELATNOST MEDICINSKOG FAKULTETA

Naučnoistraživački rad je na Medicinskom fakultetu u Nišu organizovan kroz Organizacionu jedinicu za naučnoistraživaki rad i zdravstvenu delatnost koju čine nastavnici, saradnici i ostali istraživači fakulteta. U neposrednoj prošlosti za laboratorije ove jedinice je nabavljena kvalitetna oprema za molekularna istraživanja, a ultrastrukturna istraživanja se rade na nešto starijoj opremi za elektronsku mikroskopiju. Sam Fakultet je tokom 2006/2007. godine investirao u nabavku nove opreme, bilo sa dvojnom namenom (za istraživanje i nastavu), ili samo za naučnoistraživački rad, kao i u izgradnju, renoviranje i adaptaciju prostora za ove namene. U naučnoistraživački rad su uključeni i studenti doktorskih studija, magistranti, kao i studenti osnovnih studija.

Povezani sadržaji:

Srpska akademija nauka i umetnosti SANU

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije

AKREDITACIJA
 Fakulteta kao naučno-istraživačke organizacije

Preporuke Nacionalnog saveta o bližim uslovima za izbor u zvanja nastavnika

Komisija za naučno-istraživački rad

Laboratorije

Objavljeni naučni radovi po godinama:
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

2009.
2010.
2011.
2012.

Pravilnik o naučnoj  kompetentnosti
Vrednosti indikatora naučne kompetentnosti

Etički kodeks naučno-istraživačkog rada

Akademske doktorske studije
Odbranjene magistarske teze na Medicinskom fakultetu u Nišu
Odbranjene doktorske teze na Medicinskom fakultetu u Nišu

 Odbranjene doktorske disertacije sa
 Doktorskih akademskih studija
 od 2010. god. na
Medicinskom fakultetu u Nišu

Na Medicinskom fakultetu u Nišu je rađen ili se radi veliki broj projekata iz osnovnih, primenjenih, inovacionih i razvojnih istraživanja. U periodu od 2000-2005. god., Ministarstvo nauke Republike Srbije je finansiralo 20 projekata na kojima je bilo angažovano 85 istraživača, a za period od 2006-2010. odobreno je finansiranje 5 naučnoistraživačkih projekata. Trenutno je 84 nastavnika i saradnika Fakulteta angažovano na naučnoistraživačkim projektima.

Nastavnici i saradnici svoju naučnu i stručnu aktivnost unapređivali su u naučnoistraživačkim organizacijama, institutima, univerzitetima, fakultetima i bolnicama u zemlji i inostranstvu u vidu različitih oblika usavršavanja. Do sada je obavljeno preko 260 takvih boravaka u inostranstvu i preko 160 u regionalnim centrima i zemlji. Transfer znanja iz sveta se ostvaruje i angažovanjem eminentnih naučnika, stručnjaka i univerzitetskih profesora kao viziting profesora na fakultetu. Posebno mesto u strategiji obezbeđenja kvaliteta naučnoistraživačkog rada je naučna saradnja sa onkološkim centrom iz Firence, sa univerzitetima u Sofiji, Belgorodu i Geteborgu, kroz projekte kod NIH USA, TEMPUS i druge međunarodne projekte.

Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta su do sada objavili 866 radova referisanih u bazi Medline/Pubmed, od kojih su 395 na SCI listi. Samo u periodu 2006/2007. god. publikovan je ukupno 401 rad u naučnim časopisima, od kojih je 85 sa SCI liste.

Medicinski fakultet je i sam izdavač tri naučna časopisa, a njegovi nastavnici uređuju univerzitetski časopis iz oblasti medicine.

Do sada je na Fakultetu odbranjena 663 magistarska teza i 518 doktorskih disertacija.

Brigu o naučnoistraživačkoj aktivnosti na Fakultetu vodi Centar za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i naučnoistraživačkog rada, a tu sferu uređuju i dokumenta Etičkog komiteta Fakulteta.

Periodične izveštaje o rezultatima naučnoistraživačkog rada, kao i programe i planove istog razmatra Nastavno-naučno veće Fakulteta. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine je na osnovu analize uslova za naučnoistraživački rad donelo odluku o akreditaciji Medicinskog fakulteta u Nišu za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa. Kompetentnost istraživača i relevantna verifikacija standarda i postignutih rezultata omogućuje Medicinskom fakultetu u Nišu ulazak u evropski prostor visokog obrazovanja i savremenih naučnoistraživačkih programa.

Datum poslednje izmene: 22.02.2013.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024