Glavna strana
Prethodna

 

ODBORI

bullet

SUDSKO-MEDICINSKI ODBOR

bullet

SUDSKO-PSIHIJATRIJSKI ODBOR

Sudsko-medicinski i Sudsko-psihijatrijski odbori se obrazuju za obavljanje sudsko-medicinske odnosno sudsko-psihijatrijske ekspertize na zahtev pravosudnih organa. Predsednika, zamenika predsednika i članove Sudsko-medicinsko i Sudsko-psihijatrijskog odbora imenuje Savet na predlog odgovarajućih katedri, utvrđenih Pravilnikom.

POVEZANI SADRŽAJI

 
VODIČI DOBRE KLINIČKE PRAKSE, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije,  2011.
 
INTERNACIONALNI ETIČKI KODEKSI:
HELSINŠKA DEKLARACIJA
NINBERŠKI KODEKS
 
Pravilnik o radu etičkog komiteta
 
ETIČKI KODEKS NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA
DOBRA NAUČNA PRAKSA
Good Scientific Practice
 
PRAVILNIK za rad sa eksperimentalnim životinjama
 
Kodeks profesionalne etike
 
Članovi Etičkog komiteta
 
OSNOVNI OBRAZAC ZA PRIJAVU NAUČNOG ISTRAŽIVANJA NA LJUDIMA
 
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RAD SA LABORATORIJSKI ŽIVOTINJAMA
 
bullet

ETIČKI KOMITET

Etički komitet se formira za razmatranje etičkog aspekta predkliničkih i kliničkih naučnih istraživanja. Etički komitet ima 9 članova od kojih najmanje jedan nije u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu i najmanje jedan nije zdravstveni radnik. Jedan član Etičkog komiteta je iz reda studenata koga imenuje Studentski parlament. Predsednika, zamenika predsednika i članove imenuje Nastavno-naučno veće na predlog katedri i kolegijuma, na period od četiri godine. Po potrebi Etički komitet može angažovati istaknutog stručnjaka. Rad Etičkog komiteta reguliše se Pravilnikom koji donosi Savet Medicinskog fakulteta.

Datum poslednje izmene: 06.04.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024