Glavna strana
Prethodna
Predmeti
Plan nastave

 

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE 
ORALNI HIGIJENIČAR

 


Vežbe iz predmeta Oralna medicina

Vrsta i nivo studija: OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE I STEPENA

Strukovni naziv:  ORALNI HIGIJENIČAR

Osnovne strukovne studije na visokoškolskoj ustanovi Univerzitet u Nišu – Medicinski fakultet, za sticanje akademskog naziva oralni higijeničar, odvijaju se u šest semestara  teorijske i praktične nastave, samostalnog rada studenata, prakse u zdravstvenim ustanovama i izrade završnog diplomskog rada u skladu sa Direktivom 2005/36/EK Evropskog parlamenta i Saveta Evrope od 7. septembra 2005. Celokupna nastava organizovana je kroz 2490 časova. Kurikulum ovog studijskog programa treba studentima da obezbedi znanje, praktične veštine i profesionalne i etičke stavove potrebne za njihov samostalni rad u svojstvu oralnog higijeničara.

Ciljevi studijskog programa

S obzirom na pozitivne promene u zdravstvenom sistemu, školstvu, odnosno sveukupnom društvu nameće se potreba za  školovanim profesionalcima koji će razumeti savremene procese u zdravstvu, kao i probleme zdravstvene organizacije, a sa druge strane da su dovoljno stručni i kompetentni da isprate tehničke inovacije koje se pred njih postavljaju.

Zbog svega ovoga opravdana je tendencija za kontinuiranim održavanjem i razvijanjem profesionalne stručnosti, za uvećanjem stečenih znanja, i obrazovanje u etici, psihologiji i informatičkim naukama.

Potreba za obrazovanjem ovog profila proističe iz realnih potreba društva, sistema zdravstvene zaštite, i sistema visokog obrazovanja sa sistemom koji se primenjuje širom Evrope. Osnovni cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za primenu stečenih znanja i veština  u prevenciji oboljenja usne duplje, pripremi pacijenata za hirurške zahvate u usnoj duplji, uklanjanje svih naslaga sa zuba, primenu najnovijih dijagnostičkih i terapijskih metoda kako u preventivi tako i u terapiji bolesnika, a sve u skladu sa principima dobre naučne i kliničke prakse.

Ishod procesa učenja

Student koji savlada predviđen porogramski sadržaj ovog kurikuluma osposobljen je da:

  1. Poseduje neophodno znanje i razumevanje:

bullet

principa promovisanja zdravlja i prevencije bolesti;

bullet

za preventivno delovanje za nastanak nekih bolesti usne duplje;

bullet

za planiranje i pružanje preventivne zaštite;

bullet

bazičnih i kliničkih disciplina koje prožimaju medicinsku praksu;

bullet

procesa oboljevanja;

bullet

pomoć kod  traumatizovanih i ostalih urgentnih stanja;

bullet

negu hronično obolelih pacijenata i dece;

bullet

prehiruršku pripremu pacijenta;

bullet

pomoć bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti;

bullet

za učešće u svim terapijskim procedurama, uz stomatologa

  1. Ostvaruje uspešnu komunikaciju kako sa pacijentima, tako i sa ostalim  zdravstvenim radnicima, uključujući sposobnost da:

bullet

vodi medicinsku dokumentaciju;

bullet

pomogne u planiranju zbrinjavanja i ispitivanja pacijenta;

bullet

motiviše pacijente za dobru oralnu higijenu;

bullet

ukloni sve meke i čvrste naslage sa zuba;

bullet

preventivni rad sa decom u sprečavanju oboljenja usne duplje;

bullet

poseduje znanje o primeni fluorida u zaštiti karijesa;

bullet

učestvuje u obavljanju dijagnostičkih testova (mikrobiološki testovi, laboratorijski testovi, patohistološke analize i sl.)

bullet

rendgenološko snimanje zuba.

 

Uslovi za upis na studijski program: Na studijski program strukovne studije ORALNI HIGIJENIČAR može se upisati lice koje ima uspešno završenu srednju školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat za upis polaže prijemni ispit, na način i po postupku utvrđenom opštim aktom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem data je u kurikulumu studijskog programa. Kurikulum strukovnih studija smer ORALNI HIGIJENIČAR sadrži listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i njihov opis. Opis predmeta sadrži: naziv, tip predmeta, godinu i semestar studija, broj ESPB bodova, preduslove za upis predmeta, cilj i sadržaj predmeta, ishod procesa učenja, literaturu za pripremu ispita, način provere znanja i način polaganja ispita.

 

Način izvođenja studija

Studije se izvode u toku školske godine koja, po pravilu, počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci. Školska godina ima, po pravilu, 42 radne nedelje, od čega 30 nastavnih nedelja i 12 nedelja za konsultacije, pripremu ispita, letnju praksu i ispite. Školsku godinu čine dva semestra, od kojih svaki traje 15 nastavnih  nedelja i 6 nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite. Studije se izvode prema Planu izvođenja nastave koji, za svaku školsku godinu, donosi Nastavno-naučno veće Fakulteta. Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-to časovne radne nedelje tokom jedne školske godine. Vrednost ESPB boda odgovara, u proseku, 27-časovnom radnom angažovanju studenta.

Trajanje i obim studija: Obrazovanje za sticanje stručnog naziva ORALNI HIGIJENIČAR traje tri godine, odnosno šest semestara, sa ukupnim obimom od 180 ESPB bodova.

Bodovna vrednost predmeta iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova data je u opisu predmeta. U okviru predmeta bodovi se preraspodeljuju u odnosu na ukupno angažovanje studenta koje se odnosi na aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, seminari i dr.), samostalni rad, terenski rad, učenje u biblioteci ili kod kuće, pripremu ispita i kolokvijuma. Bodovi predstavljaju meru ukupno uloženog rada studenta u savladavanju predviđenog gradiva i dodeljuju se studentu nakon uspešno položenog ispita tj. okončanja određenog dela studijskog programa.

Bodovna vrednost završnog rada data je u kurikulumu studijskog programa. Studenti su u obavezi da pripreme diplomski rad na neku  temu na osnovu mentorski vođenog projekta u trajanju od najmanje 4 nedelje.

Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa: Student Medicinskog fakulteta može da ostvari deo studijskog programa na drugoj visokoškolskoj ustanovi u okviru saradnje Univerziteta odnosno Medicinskog fakulteta. Uslov za ostvarivanje dela studijskog programa je ugovor o priznavanju ESPB bodova između Univerziteta odnosno Medicinskog fakulteta i visokoškolske ustanove u koju student odlazi. Deo studijskog programa koji student ostvaruje na drugom Univerzitetu, odnosno drugoj visokoškolskoj ustanovi van sastava Univerziteta ne može biti kraći od jednog, niti duži od dva semestra. Za ostvarivanje dela studijskog programa, student mora da ima saglasnost Medicinskog fakulteta. Prava i obaveze studenata, način pokrivanja troškova njegovog studiranja i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem dela studijskog programa na drugoj visokoškolskoj ustanovi uređuju se ugovorom između zainteresovanih strana. Pohađanje nastave i položeni ispiti studenta dokazuju se indeksom, odnosno odgovarajućom potvrdom.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija: Student drugog medicinskog fakulteta sa teritorije Republike Srbije može da pređe na Medicinski fakultet i da se upiše u odgovarajuću godinu studija, ako ispunjava uslov za upis u narednu godinu studija na Medicinskom fakultetu. Nastavno-naučno veće može da predvidi i dodatne kriterijume za prelaz. Student zadržava status u pogledu plaćanja studija ukoliko se rangira u okviru broja studenata iz člana 84. stav 4. Zakona. Student stranog fakulteta može da pređe na Medicinski fakultet i da se upiše u odgovarajuću godinu studija, po završenoj prethodnoj godini na osnovu ekvivalencije između obavljene nastave i položenih ispita, plana i programa obrazovanja, koja se utvrđuje  na osnovu sporazuma o prenosu ESPB bodova. Prelaz se obavlja samo pre početka školske godine. Student ne može da pređe na prvoj i poslednjoj godini studija. Odluku o prelazu i priznavanju ispita donosi dekan.

Metodi i oblici izvođenja nastave: Nastava pojedinog predmeta se organizuje i izvodi u toku jednog, a najviše u toku dva semestra, u skladu sa planom izvođenja nastave. Nastava se izvodi: predavanjima, praktičnom nastavom, seminarima, demonstracijama, prikazom slučajeva, konsultacijama, mentorstvom, stručnom praksom, stručnim ekskurzijama, konferencijama i kliničkim vežbama baziranim na slučajevima, sa veličinom grupe do 5 studenta, na skoro svim kliničkim predmetima. Nastava je koncipirana tako da se od studenta zahteva priprema, saradnja i učešće. Cilj je da studenti kooperativno rade na rešavanju kliničkih problema različite složenosti, uz pomoć nastavnika i saradnika u cilju sticanja i usavršavanja veština potrebnih za samostalno učenje tokom celog profesionalnog života. Svakom studentu se pruža prilika da ispolji sopstveni stil učenja i postigne ciljeve predmeta korišćenjem različitih pristupa u učenju. Nastava se izvodi na Medicinskom fakultetu, i u nastavnim bazama, u salama  za predavanja, u laboratorijama, hiruškim salama, ordinacijama i u bolesničkim sobama. Stručno-aplikativni delovi programa realizovaće se u ordinacijama Klinike za stomatologiju medicinskog fakulteta u Nišu. Na taj način omogućiće se studentima da praktično rade sve aspekte njihove buduće profesije. Tako će student postepeno sticati svoje iskustvo, učiti iz sopstvenih aktivnosti i steći poverenje u sebe. U toku nastave studenti stupaju u intereakciju sa pacijentima, uče osnove komunikacije pacijent-doktor, izučavaju medicinsku etiku, stiču veštine za zbrinjavanje povređenih i obolelih, stiču veštine preventivnog rada, i sprečavanja bolesti, kao i praktičnu veštinu pripreme pacijenta za narednu seansu kod stomatologa.

Način provere znanja i ocenjivanje: U toku predispitnih obaveza u semestru tj. godini vrši se kontinuirana provera znanja (ocenjuje se prisustvo i aktivnost na teorijskoj i praktičnoj nastavi, rezultati na vežbama, seminarima, testu, kolokvijumu), a konačna ocena se utvrđuje na ispitu. U toku ovih aktivnosti student ostvaruje poene na osnovu kojih formira konačnu ocenu. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena (numerički jednako oceni 10). Ostvareni poeni u toku predispitnih obaveza se priznaju sve dok se uspešno ne položi završni ispit u istoj školskoj godini. U toku semestra (godine) se vrši kontinuirana provera znanja, a konačna ocena se utvrđuje na ispitu. Tokom nastave znanje se proverava na kolokvijumima, seminarima, testu i drugim oblicima provere znanja iz određenih celina nastavnog predmeta, kao i na završnom ispitu. Ispitni kolokvijum je oblik provere znanja kojim se detaljno proverava znanje iz većeg zaokruženog dela obavljene nastave iz pojedinog predmeta. U svakom semestru mogu se organizovati do dva ispitna kolokvijuma. Položeni ispitni kolokvijum, u vidu ostvarenog kredita, priznaje se sve dok se uspešno ne položi  završni ispit u istoj školskoj godini. Gradivo položeno na ispitnom kolokvijumu se ne ispituje na završnom ispitu. Pri kombinovanim oblicima ispita (test, praktični, usmeni) studentu se priznaju svi prethodno položeni oblici (pismeni i praktični) u narednim ispitnim rokovima za pretkliničke predmete i samo pismeni deo, na ispitima kliničkih predmeta do kraja školske godine. Ako je ispit pismeni i usmeni, ocena na pismenom ispitu sačinjava najmanje 50% ukupne ocene. Ako je ispit pismeni, praktični i usmeni, ocena na pismenom ispitu sačinjava najmanje 20% ukupne ocene. Završni ispit se u strukturi poena za osnovne predmete može vrednovati sa najviše 50% ukupnog broja poena. Završni ispit se u strukturi poena za ostale predmete može se vrednovati sa najviše 30-40% ukupnog broja poena. Listu osnovnih i ostalih predmeta donosi Nastavno-naučno veće na predlog Odbora za osnovnu nastavu. Srazmera poena stečenih u predispitnim obavezama, način i vrste provere znanja i broj kolokvijuma kao i način polaganja ispitnog kolokvijuma utvrđuju se Pravilnikom o formiranju konačne ocene, koji na predlog predmeta donosi Nastavno-naučno veće i koji se objavljuje na početku svake školske godine. Studenti se ocenjuju na osnovu javno publikovanih kriterijuma i procedura koje se stalno primenjuju.

Uspeh studenta izražava se ocenama i to:

bullet

Ocena 10 (izuzetan) za ostvarenih 95-100 poena

bullet

Ocena 9 (odličan) za ostvarenih 85-94 poena

bullet

Ocena 8 (vrlo dobar)  za ostvarenih 75-84 poena

bullet

Ocena 7 (dobar) za ostvarenih 65-74 poena

bullet

Ocena 6 (dovoljan) za ostvarenih 55-64 poena

bullet

Ocena 5 ( nije položio) za ostvarenih 0-54 poena

Medicinski fakultet vodi trajnu evidenciju o položenim ispitima. U evidenciju i indeks studenata unose se prelazne ocene, a ocena 5 (nije položio) upisuje se samo u evidenciju. Na formiranje ocene na ispitu utiče struktura ukupnog broja poena koje je student ostvario tokom nastave.

Nastavnici i saradnici: Za izvođenje nastave prema ovom studijskom programu fakultet angažuje potreban broj nastavnika i saradnika sa odgovarajućim naučnim i stručnim kvalifikacijama. Planom izvođenja nastave utvrđuju se nastavnici i saradnici za izvođenje nastave, a njihovi podaci (CV, izbori u zvanja, reference) stavljaju se na uvid javnosti.

Literatura: Literatura za studije i polaganje ispita usklađena je sa obimom studijskog programa, a za pojedine predmete sa obimom predmeta iskazanih u ESPB bodovima. Planom izvođenja nastave utvrđuje se literatura za studije i polaganje ispita. 

Povezani sadržaji:

Ishodi učenja
Mapiranje programa
Nastavnici
Predavanja
Ocenjivanje
Uslovljenost ispita
Ispitna pitanja
Raspored časova
Katedre
Prodekan
Raspored testova
Dodatak diplomi
Raspoloživa literatura


Studenti na ispitu


Vežbe iz predmeta Stomatološka protetika


Predavanja u amfiteatru


Vežbe iz predmeta Ortopedija vilica


Predavanja u velikoj sali


Vežbe iz predmeta Dečja stomatologija


Studenti u klubu


Studenti u holu fakulteta

 

Datum poslednje izmene: 20.06.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024