Glavna strana
Prethodna

 

PRAVA I OBAVEZE STUDENATA
Student ima pravo:
 1. na upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje;
 2. na blagovremeno i tačno informisanje o svim pitanjima koja se odnose na studije;
 3. na aktivno učestvovanje u donošenju odluka, u skladu sa zakonom i Statutom;
 4. na samoorganizovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja;
 5. na povlastice koje proizilaze iz statusa studenta;
 6. na podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente;
 7. na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa zakonom i Statutom;
 8. na različitost i zaštitu od diskriminacije;
 9. da bira i da bude biran u studentski parlament i druge organe Medicinskog fakulteta, odnosno Univerziteta.
Student ima pravo na žalbu Nastavno-naučnom veću Medicinskog fakulteta, ukoliko bude prekršena neka od obaveza  (tačka 1-3).
Student je dužan da:
 1. ispunjava nastavne i predispitne obaveze;
 2. poštuje opšte akte Medicinskog fakulteta i Univerziteta;
 3. poštuje prava zaposlenih i drugih studenata na Medicinskom fakultetu i Univerzitetu;
 4. čuva ugled i dostojanstvo studenata, Medicinskog fakulteta i Univerziteta
 5. poštuje pravila lekarske etike u radu sa bolesnicima;
 6. učestvuje u donošenju odluka u skladu sa zakonom i Statutom.
Pohađanje nastave
Pohađanje svih oblika nastave je obavezno i overava ga nastavnik u indeksu studenta.
Po završetku prvog odnosno drugog semestra, student u vreme koje odredi dekan i objavi služba Medicinskog fakulteta, overava prvi semestar odnosno godinu, upisom i overom u indeksu.
Ukoliko student nije ispunio obaveze u nastavi i/ili je prekoračio dozvoljeni broj izostanaka koji mogu da se nadoknade, student ne može da polaže taj ispit i mora da ponavlja taj predmet ili predmete.
Ukoliko je zbir ESPB bodova na predmetima koje student može da polaže manji od 37, student ponavlja godinu.
Detaljni postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova, mogućnost nadoknađivanja propuštene nastave i postupak u slučaju eventualne žalbe studenta na odluku o ponavljanju, utvrđuje se opštim aktom Medicinskog fakulteta.
Student ili grupa studenata koji postignu izuzetne rezultate u učenju, naučnom ili stručnom radu i aktivnostima na Medicinskom fakultetu, mogu da budu pohvaljeni ili nagrađeni.
Pohvale ili nagrade mogu se dodeljivati pojedincima, grupama studenata i studentskim organizacijama.
Mirovanje prava i obaveza studenata
Studentu se, na njegov zahtev, odobrava mirovanje prava i obaveza u slučaju:
bullet

teže bolesti koja zahteva bolničko lečenje duže od 30 dana;

bullet

upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje šest meseci;

bullet

odsluženja ili dosluženja vojnog roka;

bullet

nege vlastitog deteta do jedne godine života;

bullet

održavanja trudnoće;

bullet

ostvarivanja dela studijskog programa na drugoj visokoškolskoj ustanovi;

bullet

priprema za Olimpijske igre, svetsko ili evropsko prvenstvo kada ima status vrhunskog sportiste;

bullet

u drugim slučajevima predviđenim opštim aktom Medicinskog fakulteta.

Student koji je bio sprečen da polaže ispit zbog bolesti ili odsustva zbog stručnog usavršavanja u trajanju od najmanje tri meseca, može polagati ispit u prvom narednom roku.
Individualizacija studija i posebne potrebe studenata

Medicinski fakultet je dužan da studente sa posebnim potrebama ravnopravno uključi u sve nastavno-naučne procese na Medicinskom fakultetu.

Način ostvarivanja prava na visoko obrazovanje, bez obzira na postojanje senzornog ili motornog hendikepa, u skladu sa zakonom, utvrđuju se pravilnikom Medicinskog fakulteta.
Isprave o završenim studijama

Medicinski fakultet izdaje diplomu studentu koji je završio studije kojom se potrvđuje završetak studija. Uz diplomu se izdaje i dodatak diplomi.

Na zahtev studenta, Medicinski fakultet izdaje uverenje o savladanom studijskom programu, koji sadrži podatke o nivou, prirodi i sadržaju studija, kao i o postignutim rezultatima. Nastavno-naučno veće bliže uređuje sadržaj i oblik uverenja.
Diploma, dodatak diplomi i uverenje o savladanom delu studijskog programa jesu javne isprave. Diplomu i dodatak diplomi potpisuju rektor i dekan Medicinskog fakulteta.

Ukoliko Medicinski fakultet i druga visokoškolska ustanova zajednički izvode studije, izdaju se zajednička diploma i dodatak diplomi, koje potpisuju dekan Medicinskog fakulteta i ovlašćeno lice visokoškolske ustanove sa kojom se izvodi studijski program za sticanje zajedničke diplome.

Prelazak sa drugih fakulteta
Student drugog medicinskog, stomatološkog i farmaceutskog fakulteta i strukovnih studija zdravstvene nege sa teritorije Republike Srbije može da pređe na Medicinski fakultet i da se upiše u odgovarajuću godinu studija, ako ispunjava uslov za upis u narednu godinu studija na Medicinskom fakultetu. Nastavno-naučno veće može da predvidi i dodatne kriterijume za prelaz.
Student stranog fakulteta odnosno strukovnih studija iz stava 1. ovog člana može da pređe na Medicinski fakultet i da se upiše u odgovarajuću godinu studija, po završenoj prethodnoj godini na osnovu ekvivalencije između obavljene nastave i položenih ispita, plana i programa obrazovanja, koja može da se utvrdi i na osnovu sporazuma o prenosu ESPB bodova.
Prelaz se obavlja se samo pre početka školske godine.
Student ne može da pređe u toku prve i poslednje godine studija.
Odluku o prelazu i priznavanju ispita donosi dekan. Na odluku dekana, student može da izjavi žalbu Savetu Medicinskog fakulteta u roku od tri dana od dana prijema odluke, odnosno objavljivanja na oglasnoj tabli Medicinskog fakulteta.
Prestanak statusa studenta
Status studenta prestaje ako student ne završi studije u roku od:
 1. dve školske godine-ako studijski program traje jednu školsku godinu;

 2. četiri školske godine-ako studijski program traje dve školske godine;

 3. šest školskih godina-ako studijski program traje tri školske godine;

 4. osam školskih godina-ako studijski program traje četiri školske godine;

 5. deset školskih godina-ako studijski program traje pet školskih godina;

 6. 12 školskih godina-ako studijski program traje šest školskih godina.

Ako je studijski program započeo u prolećnom semestru, rok se računa od početka tog semestra.
U rok se ne računa vreme mirovanja prava i obaveza, odobrenog studentu u skladu sa Statutom.
Studentu se na lični zahtev, podnet pre isteka roka, može produžiti rok za završetak studija za jedan semestar:
 1. ako je u toku studija ispunjavao uslove za odobravanje mirovanja prava i obaveza, a to pravo nije koristio, odnosno nije ga iskoristio u trajanju koje mu je, s obzirom na okolnosti, moglo biti odobreno;

 2. ako mu na dan isteka roka iz stava 1. i 2. ovog člana ostaje neostvarenih najviše 15 ESPB bodova potrebnih za završetak studija;

 3. ako je toku trajanja studija započeo i završio drugi odobreni, odnosno akreditovani studijski program, na istom ili na višem stepenu, na Univerzitetu ili na drugom akreditovanom univerzitetu, u zemlji ili inostranstvu.

Prestanak statusa studenta zbog neblagovremenog završetka studija konstatuje dekan rešenjem sa dejstvom od prvog narednog dana po isteku roka.
Status studenta prestaje i u slučaju:
 1. završetka studija;

 2. ispisivanja sa studija;

 3. neupisivanja školske godine;

 4. izricanja disciplinske mere isključenja sa studija

Datum poslednje izmene: 18.06.2009.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2005 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024