Glavna strana
Prethodna

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE 
STRUKOVNI
SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENJER SPECIJALISTA

 


Vežbe u laboratoriji

Strukovni  naziv: STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENJER SPECIJALISTA

Brze promene u društvu, kao i u zdravstvenom sistemu i ustanovama koje pripadaju zdravstvu zahtevaju nove školovane profesionalce koji potpuno razumeju procese u zdravstvu, organizacijske probleme u zdravstvu i imaju znanja i veštine da prihvate tehničke i tehnološke inovacije koje traže kompletnija i raznovrsnija stručna znanja zdravstvenih radnika. Postoji sve veća intenca za kontinuiranim održavanjem i razvijanjem profesionalne stručnosti, za uvećanjem ili usavršavanjem stečenih znanja i sposobnosti u vezi sa radom u zdravstvu koje sve više podrazumeva i obrazovanje u etici, psihologiji i informatičkim naukama.

Prvobitni plan i program školovanje specijalista strukovnih tehničara imao je prvenstveni cilj da stvori kadrove koji su spona između visoke stručne spreme i doktora medicine u oblasti javnog zdravlja.

Posebna potreba za ovim kadrom postoji u svim većim ustanovama javnog zdravlja gde sada ne postoji odgovarajući kvalifikovani kadar za glavne inženjere specijalizovanih službi. Specijalisti strukovnih studija bi bili u potpunosti kvalifikovani za obavljanje ove odgovorne dužnosti.

Imajući sve ovo u vidu, kao i zahteve stručnih udruženja, potrebe velikih zavoda i instituta za javno zdravlje, smatralo se da se ovaj kadar može plasirati u svim ustanovama koje se bave javnim zdravljem.

SVRHA STUDIJSKOG PROGRAMA

Integracija teorije i prakse u obrazovanju odgovara opštim temama u promociji javnog zdravlja i zdravstvenom obrazovanju. Stručno aplikativni delovi programa realizovaće se u sredinama koje se bave javnim zdravljem što studentima omogućava da praktično rade sve aspekte njihove buduće profesije.

Struktura nastavnog plana omogućava studentima da dobiju čvrste osnove neophodnih znanja, umenja i veština za razumevanje osnovne problematike javnog zdravlja. Nastava se odvija pretežno u učionicama, kabinetima i na terenu.

Tokom studija kompentencije treba progresivno da rastu, od manje složenih ka sve kompleksnijim znanjima, umećima i veštinama sve do visokospecifikovanih sposobnosti.

Svrha studijskog programa je:

bullet

Da uskladi obrazovanja sa realnim potrebama društva i sistemom zdravstvene zaštite u skladu sa usvojenom strategijom razvoja ljudskih resursa;

bullet

Da podigne nivo stručnih kompentecija i uskladi ga sa sistemom visokog obrazovanja koji je uspostavljen u Evropi, kako bi svršeni studenti bili ravnopravni konkurenti na evropskom tržištu rada;

bullet

Da učini obrazovanje komplementarnim obrazovanju istih profila stručnjaka u Evropi kako bi se omogućili akumulacija i transfer bodova;

bullet

Da omogući uvođenje sistema kvaliteta u obrazovanje u skladu sa međunarodnim standardima;

bullet

Da obezbedi standardizovano vrednovanje znanja, veština i stručnih kompentencija;

bullet

Da unapredi finansijsku efikasnost obrazovanja; i

bullet

Da studente pripremi i osposobi za samoobrazovanje i doživotno obrazovanje kao životnu filozofiju i osnovno egzistencijalno pravo savremenog čoveka.

 CILJEVI STUDIJSKOG PRORAMA

Ciljevi studijskog programa podrazumevaju pre svega sticanje znanja i veština u vrhunskim institucijama zdravstvenog sistema pri čemu obrazovanje treba da razvija svest kod studenata o tome da su bitni u:

bullet

kreiranju i izvršavanju profesionalnih programa javnog zdravlja,

bullet

za kritičko procenjivanje stručne prakse, kreativan odnos prema njoj i za njenu dalju humanizaciju,

bullet

obavljanju visokosloženih i odgovornih poslova u oblasti javnog zdravlja kao profesionalnog područja.

 Svršeni specijalista  treba da:

bullet

Poseduje znanja iz oblasti bioloških, medicinskih, humanističkih i drugih nauka kao i ostala relevantna znanja potrebna za obavljanje profesije;

bullet

Ovlada veštinama prakse, ima usvojene stavove i profesionalno ponašanje koje se manifestuje spremnošću da se zadaci obavljaju odgovorno, u skladu sa visokim standardima, da radi na unapređenju interesa sopstvene struke, profesionalno se ponaša u odnosu na druge saradnike i prepoznaje sopstvene potrebe za usavršavanje i razvoj;

bullet

Ima izgrađen sistem vrednosti u odnosu na etičke dimenzije struke, u smislu poštovanja prava i potreba korisnika i drugih učesnika u procesu rada.

Sve ovo je neophodno da kao član interdisciplinarnog tima i/ili samostalno izvršava profesionalne zadatke bez potrebe za direktnim nadzorom.

STICANJE VEŠTINA

Specijalističke strukovne studije daju široku i čvrstu osnovu za javno-zdravstveni rad i lidersku stručnu ulogu u delu javnog zdravlja.

Po završenom programu studenti će moći da:

bullet

Selekcionišu informacije koje omogućavaju detekciju problema i učestvuju u planiranju i pružanju preventivne zaštite, učešće u obrazovno-edukativnim preventivnim merama, i utvrde samostalno ili uz nadzor doktora medicine potrebe pojedinca ili zajednice;

bullet

Razumeju brojne faktore koji doprinose održavanju i unapređenju javnog zdravlja;

bullet

Angažuju se za dugoročno učenje i za pomoć drugima da uče;

bullet

Budu samostalni nosioci pojedinih aktivnosti u oblasti javnog zdravlja;

bullet

Razvijaju veštine menadžmenta, vođenja i monitoringa;

bullet

Daju efektivan doprinos komplementarnom  timu javnog zdravlja;

bullet

Sprovode relevantna istraživanja u domenu javnog zdravlja.

ODNOS SA PACIJENTIMA I KOLEGAMA

Student specijalističkih strukovnih studija treba da promoviše stečena znanja i veštine kao i ponašanje, radi efikasnije i kvalitetnije komunikacije sa pacijentom i kolegama.

Svršeni student specijalističkih strukovnih studija treba da:

bullet

Poseduje sposobnost za komunikaciju sa ljudima, kako u grupi, tako i pojedinačno

bullet

Promoviše profesionalni, humani i etički odnos prema pacijentu i kolegi, bez predrasuda u odnosu na jezik, kulturu, rasu, pol i socijalni status

bullet

U skladu sa etičkim kodeksima struke čuva tajnost pacijentovih podataka tretirajući ih kao poverljive i odaje ih samo u slučajevima predviđenim zakonskom regulativom.

bullet

Ima i koristi saznanje da od pacijenta dobija imformacije o bolesti kao i kroz konsultacije sa licima koja se o njima brinu

bullet

Ima svest i poštuje ulogu drugih zdravstvenih i socijalnih radnika

bullet

Svestan je značaja timskog rada i liderstva u njemu.

Povezani sadržaji:

Plan nastave
Nastavnici
Predavanja
Ocenjivanje
Ispitna pitanja
Raspored časova
Katedre
Prodekan
Raspored testova
Dodatak diplomi
Raspoloživa literatura

Predavanja iz predmeta Medicinska statistika


Vežbe u laboratoriji


Predavanja u amfiteatru


Vežbe u laboratoriji


Predavanja u velikoj sali


Studenti u klubu

 

PLAN NASTAVE  SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENJER SPECIJALISTA

Red. br.

Naziv predmeta

I  godina

UKUPNO

ESPB

T  P

T  P

T  P

 

1.

Javno zdravlje

2+2

 

30+30=60

5

2.

Medicinska ekologija >>>

2+3

 

30+45=75

5

3.

Zdravstvena statistika

1+2

 

15+30=45

3

4.

Engleski jezik

2+0

 

30+0=30

3

5.

Epidemiologija

3+3

 

45+45=90

4

6.

Mikrobiologija >>>

2+3

 

30+45=75

4

7.

Osnovi pedagogije

1+2

 

15+30=45

3

8.

Socijalna medicina*

2+2

 

30+60=90

3

9.

Menadžment u zdravstvu*

 

2+3

30+45=75

5

10.

Metodika nastave predmeta preventivne medicine

 

1+2

15+30=45

3

11.

Izborni predmet (Stručna praksa) *

 

0+16

0+16=16

15

12.

Završni rad

 

0+4

0+60=60

7

 

T

P

Časovi stučne prakse i završnog rada koji ne ulaze u aktivnu nastavu

225

255

0

45

75

300

270

330

300

 

UKUPNO

480

420

900

60

* U drugom  semestru student obavlja stručnu praksu iz predmeta izbornog bloka.
 Za završni rad bira temu iz oblasti  stručno-aplikativnih predmeta označenih sa (*).

LISTA IZBORNIH PREDMETA

Red. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar.

ESPB za predmet

ESPB

1.

11.a

Dijetetika >>> *

II

15

15

2.

11.b

Specijalna epidemiologija *

II

15

3.

12.

Završni rad

II

7

7

Ukupno ESPB

22

 

PRAVILNICI ZA FORMIRANJE KONAČNE OCENE
NA SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA
STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENJER SPECIJALISTA

Red. br.

Naziv predmeta

Pravilnik

1.

Javno zdravlje

 

2.

Medicinska ekologija

 

3.

Zdravstvena statistika

 

4.

Engleski jezik

 

5.

Epidemiologija

 

6.

Mikrobiologija

7.

Osnovi pedagogije

 

8.

Socijalna medicina

 

9.

Menadžment u zdravstvu

 

10.

Metodika nastave predmeta preventivne medicine

 

11.a

Dijetetika

 

11.b

Specijalna epidemiologija

 

12.

Završni rad

 

 

PREDAVANJA NA SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA
STRUKOVNI SANITARNO EKOLOŠKI INŽENJER-SPECIJALISTA

Red. br.

Naziv predmeta

Predavanja
 (preuzeti)
Predavač

1.

Javno zdravlje

   

2.

Medicinska ekologija

1. predavanje

Doc. dr Aleksandra Stanković

2. predavanje (675kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

3. predavanje (1.5MB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

4. predavanje (644kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

5. predavanje (1.1MB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

6. predavanje (1.2MB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

7. predavanje (719kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

8. predavanje (299kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

9. predavanje (521kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

10. predavanje (408kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

11. predavanje (448kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

12. predavanje (145kB)

Doc. dr Aleksandra Stanković

13. predavanje

Doc. dr Aleksandra Stanković

3.

Zdravstvena statistika

   

4.

Engleski jezik

   

5.

Epidemiologija

   

6.

Mikrobiologija

   

7.

Osnovi pedagogije

   

8.

Socijalna medicina

   

9.

Menadžment u zdravstvu

   

10.

Metodika nastave predmeta preventivne medicine

   

11.a

Dijetetika

   

11.b

Specijalna epidemiologija

   

12.

Završni rad

   
Datum poslednje izmene: 12.06.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024