Glavna strana
Prethodna
Med. sestra-tehničar
Sanit-ekol. inženjer
Instrumentar

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

Strukovni program specijalističkih strukovnih studija, sa ukupnim obimom od 60 ESPB bodova, traje jednu godinu, obavlja se u okviru dva semestra i omogućava obrazovanje i sticanje stručnog naziva STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SPECIJALISTA.

Strukovni program specijalističkih strukovnih studija, sa ukupnim obimom od 60 ESPB bodova, traje jednu godinu, obavlja se u okviru dva semestra i omogućava obrazovanje i sticanje stručnog naziva SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENJER SPECIJALISTA.

Strukovni program specijalističkih strukovnih studija, sa ukupnim obimom od 60 ESPB bodova, traje jednu godinu, obavlja se u okviru dva semestra i omogućava obrazovanje i sticanje stručnog naziva STRUKOVNI INSTRUMENTAR SPECIJALISTA.

 

 
Uslovi za upis na studijski program

U prvu godinu specijalističkih strukovnih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne strukovne studije sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu specijalističkih strukovnih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama. Opštim aktom Medicinskog fakulteta mogu se propisati i druga merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu specijalističkih strukovnih studija.

 
PREDMETI

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem data je u kurikulumu studijskog programa. Kurikulum specijalističkih  strukovnih studija sadrži listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta i njihov opis. Opis predmeta sadrži: naziv, tip predmeta, godinu i semestar studija, broj ESPB bodova, preduslove za upis predmeta, cilj i sadržaj predmeta, ishod procesa učenja, literaturu za pripremu ispita, način provere znanja i način polaganja ispita.

 
Način izvođenja studija

Studije se izvode u toku školske godine koja, po pravilu, počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci. Školska godina ima, po pravilu, 42 radne nedelje, od čega 30 nastavnih nedelja i 12 nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite. Školsku godinu čine dva semestra, od kojih svaki traje 15 nastavnih  nedelja i 6 nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite. Studije se izvode prema Planu izvođenja nastave predlaže Nastavno-naučno veće Fakulteta a usvaja Senat Univerziteta. Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u okviru teoretske, praktične nastave i završnog rada u toku dva semestra.

 
Trajanje i obim studija
Obrazovanje traje godinu dana i obavlja se u okviru dva semestara.
 
BODOVI

Bodovna vrednost predmeta iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova data je u opisu predmeta. U okviru predmeta bodovi se preraspodeljuju u odnosu na ukupno angažovanje studenta koje se odnosi na aktivnu nastavu (predavanja, vežbe, seminari i dr.), samostalni rad, terenski rad, učenje u biblioteci ili kod kuće, pripremu ispita i kolokvijuma. Bodovi predstavljaju meru ukupno uloženog rada studenta u savladavanju predviđenog gradiva i dodeljuju se studentu nakon uspešno položenog ispita tj. okončanja određenog dela studijskog programa.

Bodovna vrednost završnog rada data je u kurikulumu studijskog programa. Studenti su u obavezi da pripreme rad na neku temu  iz izabrane oblasti na osnovu mentorski vođenog projekta u trajanju od najmanje 4 nedelje.

 
Metodi i oblici izvođenja nastave
Nastava pojedinog predmeta se organizuje i izvodi u toku jednog, a najviše u toku dva semestra, u skladu sa planom izvođenja nastave. Nastava se izvodi: predavanjima, praktičnom nastavom, seminarima, demonstracijama, prikazom slučajeva, konsultacijama, mentorstvom, terenskim radom, stručnim ekskurzijama, konferencijama i kliničkim  vežbama sa veličinom grupe od 5 do 10, na skoro svim kliničkim predmetima. Nastava se izvodi na Medicinskom fakultetu, i u nastavnim bazama, u salama  za predavanja, u laboratorijama, hiruškim salama i u bolesničkim sobama. U toku nastave studenti stupaju u intereakciju sa pacijentima, uče osnove komunikacije pacijent-sestra, stiču dijagnostičke i veštine pregleda kao i veštine procesa zdravstvene nege, izučavaju medicinsku etiku,  stiču  veštine za zbrinjavanje povređenih i obolelih, stiču veštine potrebne za kritičku evaluaciju rezultata objavljenih u literaturi i demonstriraju sposobnost za rešavanje problema u kliničkoj praksi.
 
Način provere znanja i ocenjivanje

U toku predispitnih obaveza u semestru tj. godini vrši se kontinuirana provera znanja (ocenjuje se prisustvo i aktivnost na teorijskoj i praktičnoj nastavi, rezultati na vežbama, seminarima, testu, kolokvijumu), a konačna ocena se utvrđuje na ispitu. U toku ovih aktivnosti student ostvaruje poene na osnovu kojih formira konačnu ocenu. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena (numerički jednako oceni 10). Ostvareni poeni u toku predispitnih obaveza se priznaju sve dok se uspešno ne položi završni ispit u istoj školskoj godini. U toku semestra (godine) se vrši kontinuirana provera znanja, a konačna ocena se utvrđuje na ispitu. Tokom nastave znanje se proverava na kolokvijumima, seminarima, testu i drugim oblicima provere znanja iz određenih celina nastavnog predmeta, kao i na završnom ispitu. Ispitni kolokvijum je oblik provere znanja kojim se detaljno proverava znanje iz većeg zaokruženog dela obavljene nastave iz pojedinog predmeta. U svakom semestru mogu se organizovati do dva ispitna kolokvijuma. Položeni ispitni kolokvijum, u vidu ostvarenog kredita, priznaje se sve dok se uspešno ne položi završni ispit u istoj školskoj godini. Gradivo položeno na ispitnom kolokvijumu se ne ispituje na završnom ispitu. Pri kombinovanim oblicima ispita (pismeni, praktični, usmeni) studentu se priznaju svi prethodno položeni oblici (pismeni i praktični) u narednim ispitnim rokovima za pretkliničke predmete i samo pismeni deo, na ispitima kliničkih predmeta do kraja školske godine. Ako je ispit pismeni i usmeni, ocena na pismenom ispitu sačinjava najmanje 50% ukupne ocene. Ako je ispit pismeni, praktični i usmeni, ocena na pismenom ispitu sačinjava najmanje 20% ukupne ocene. Završni ispit se u strukturi poena za osnovne predmete može vrednovati sa najviše 50% ukupnog broja poena. Završni ispit se u strukturi poena za ostale predmete može vrednovati sa najviše 30-40% ukupnog broja poena. Listu osnovnih predmeta donosi Nastavno-naučno veće na predlog Odbora za osnovnu nastavu. Srazmera poena stečenih u predispitnim obavezama, način i vrste provere znanja i broj kolokvijuma kao i način polaganja ispitnog kolokvijuma utvrđuju se Pravilnikom o formiranju konačne ocene, koji na predlog predmeta donosi Nastavno-naučno veće i koji se objavljuje na početku svake školske godine. Studenti se ocenjuju na osnovu javno publikovanih kriterijuma i procedura koje se stalno primenjuju.

 
OCENJIVANJE
Uspeh studenta izražava se ocenama i to:
bullet

Ocena 10 (izuzetan) za ostvarenih 95-100 poena

bullet

Ocena 9 (odličan) za ostvarenih 85-94 poena

bullet

Ocena 8 (vrlo dobar)  za ostvarenih 75-84 poena

bullet

Ocena 7 (dobar) za ostvarenih 65-74 poena

bullet

Ocena 6 (dovoljan) za ostvarenih 55-64 poena

bullet

Ocena 5 ( nije položio) za ostvarenih 0-54 poena

Medicinski fakultet vodi trajnu evidenciju o položenim ispitima. U evidenciju i indeks studenata unose se prelazne ocene, a ocena 5 (nije položio) upisuje se samo u evidenciju. Na formiranje ocene na ispitu utiče struktura ukupnog broja poena koje je student ostvario tokom nastave.

 
Nastavnici i saradnici

Za izvođenje nastave prema ovom studijskom programu fakultet angažuje potreban broj nastavnika i saradnika sa odgovarajućim naučnim i stručnim kvalifikacijama. Planom izvođenja nastave utvrđuju se nastavnici i saradnici za izvođenje nastave, a njihovi podaci (CV, izbori u zvanja, reference) stavljaju se na uvid javnosti.

 
Literatura
Literatura za studije i polaganje ispita usklađena je sa obimom studijskog programa, a za pojedine predmete sa obimom predmeta iskazanih u ESPB bodovima. Planom izvođenja nastave utvrđuje se literatura za studije i polaganje ispita.
Datum poslednje izmene: 16.06.2011.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024