Glavna strana
Prethodna

 

STATUS STUDENTA

Status studenta stiče se upisom na odgovarajući studijski program. Student se upisuje u statusu studenta čiji se troškovi pokrivaju iz budžeta Republike Srbije, budžetski student, ili ili studenta čiji se troškovi pokrivaju iz naplaćene školarine, samofinasirajući student.

STATUS BUDŽETSKOG STUDENTA
Status budžetskog studenta ima:
bullet student koji je upisan na studije po konkursu u okviru kvote odobrene za finansiranje od strane Republike Srbije.
bullet student koji je sa statusom budžetskog studenta, u toku školske godine, po položenim ispitima, stekao najmanje 60 ESPB bodova - u narednoj školskoj godini.
bullet samofinansirajući student koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće godine studijskog programa može u narednoj školskoj godini steći status budžetskog studenta, ako se rangira u okvru ukupnog broja budžetskih studenta, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom Medicinskog fakulteta.
Budžetski student može u tome statusu imati upisan samo jedan odobren, odnosno akreditovan studijski program na istom nivou studija. Budžetski student koji u toku školske godine ostvari manje od 60 ESPB bodova, može nastaviti studije u statusu samofinansirajućeg studenta.

STATUS SAMOFINANSIRAJUĆEG STUDENTA
Status samofinansirajućeg studenta ima:
bullet student koji je upisan na studije, rangiran za upis kao samofinansirajući student, u školskoj godini u kojoj je upisan po konkursu.
bullet student koji je upisan u drugu, odnosno bilo koju narednu godinu, koji je u prethodnoj školskoj godini, kao samofinansirajući student ostvario najmanje 37 ESPB bodova iz predmeta za koje se opredelio u skladu sa studijskim programom.
Samofinansirajući student koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće godine studijskog programa, može u narednoj školskoj godini steći status budžetskog studenta.
Izbor studenata sa ostvarenim pravom za prelazak na finansiranje iz budžeta vrši se na osnovu rangiranja prema ocenama dobijenim u toku studija. Student ne može koristiti ovo pravo ukoliko je u toku studija gubio status redovnog studenta usled neupisivanja školske godine ili izricanja disciplinske mere isključenja sa studija.
GOSTUJUĆI STUDENT

Gostujući student je student drugog fakulteta koji upisuje delove studijskog programa na Medicinskom fakultetu, u skladu sa ugovorom između Medicinskog fakulteta i drugog fakulteta o priznavanju ESPB bodova. Svojstvo gostujućeg studenta traje najkraće jedan semestar i najduže jednu godinu (dva semestra). Gostujući student pohađa nastavu iz predmeta za koje je kvalifikovan na osnovu stečenog znanja na matičnoj visokoškolskoj ustanovi. Pohađanje nastave i položeni ispiti gostujućeg studenta dokazuju se odgovarajućim dokumentom. Gostujućem studentu se izdaju odgovarajuće potvrde kojim može da dokaže vrstu, obim i provere znanja u nastavi koju je slušao na Medicinskom fakultetu. Gostujući student ne može da stekne diplomu o završenim studijama na Medicinskom fakultetu.

STUDENT KOJI OSTVARUJE DEO STUDIJSKOG PROGRAMA NA DRUGOJ VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI

Student Medicinskog fakulteta može da ostvari deo studijskog programa na drugoj visokoškolskoj ustanovi u okviru saradnje Univerziteta odnosno Medicinskog fakulteta.

Uslov za ostvarivanje dela studijskog programa je ugovor o priznavanju ESPB bodova između Univerziteta odnosno Medicinskog fakulteta i visokoškolske ustanove u koju student odlazi. Deo studijskog programa koji student ostvaruje na drugom Univerzitetu, odnosno drugoj visokoškolskoj ustanovi van sastava Univerziteta ne može biti kraći od jednog, niti duži od dva semestra. Za ostvarivanje dela studijskog programa student mora da ima saglasnost Medicinskog fakulteta.

Datum poslednje izmene: 18.06.2009.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2005 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024