Glavna strana
Prethodna
Nastavno-naučno veće
Izborno veće
Katedre
Odbori

 

STRUČNI ORGANI MEDICINSKOG FAKULTETA

 
Nastavno-naučno veće  čine predstavnici katedri Medicinskog fakulteta, i to po jedan predstavnik sa svake katedre i po dva predstavnika sa katedri Interna medicina i Hirurgije sa ratnom hirurgijom.
 

Izborno veće čine nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta.

 
Katedre se osnivaju za organizovanje svih oblika nastave na studijama sva tri stepena. Katedra se osniva za jedan ili više predmeta. Čine je nastavnici i saradnici koji izvode obrazovno-stručni rad iz predmeta za koje se katedra osniva. Može se osnovati za predmet koji ima najmanje 5 (pet) nastavnika. Predmeti koji nemaju potreban broj nastavnika osnivaju zajedničku katedru prema međusobnoj srodnosti.
 

Sudsko-medicinski i Sudsko-psihijatrijski odbori se obrazuju za obavljanje sudsko-medicinske odnosno sudsko-psihijatrijske ekspertize na zahtev pravosudnih organa. Predsednika, zamenika predsednika i članove Sudsko-medicinsko i Sudsko-psihijatrijskog odbora imenuje Savet na predlog odgovarajućih katedri, utvrđenih Pravilnikom.

 
Etički komitet se formira za razmatranje etičkog aspekta predkliničkih i kliničkih naučnih istraživanja. Etički komitet ima 9 članova od kojih najmanje jedan nije u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu i najmanje jedan nije zdravstveni radnik. Jedan član Etičkog komiteta je iz reda studenata koga imenuje Studentski parlament. Predsednika, zamenika predsednika i članove imenuje Nastavno-naučno veće na predlog katedri i kolegijuma, na period od četiri godine. Po potrebi Etički komitet može angažovati istaknutog stručnjaka. Rad Etičkog komiteta reguliše se Pravilnikom koji donosi Savet Medicinskog fakulteta.
Datum poslednje izmene: 18.06.2009.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2005 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024