Glavna strana
Prethodna
Centar za KME
Naučni skupovi

 

OBRAZOVANJE TOKOM ČITAVOG ŽIVOTA

 

CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU

 
 

NAUČNI SKUPOVI

 
Pravo je i dužnost zdravstvenih radnika da prate razvoj medicinske i drugih nauka od značaja za medicinu i da se stručno usavršavaju u cilju održavanja i unapređivanja kvaliteta svog rada.
Stručno usavršavanje je uslov za dobijanje, odnosno obnavljanje licence koja se dodeljuje u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
Medicinski fakultet u okviru svoje delatnosti organizuje i realizuje posebne oblike obrazovanja i usavršavanja, inovaciju znanja i kontinuiranu medicinsku edukaciju van okvira studijskih programa za koje je dobio dozvolu za rad, na osnovu nastavnih planova i programa, koje donosi Nastavno-naučno veće.
Nastavni planovi i programi ostvaruju se u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta, a po potrebi i drugim zdravstvenim ustanovama.
Programi obrazovanja tokom čitavog života realizuju se putem kurseva, seminara, radionica, stručnih i naučnih savetovanja i drugih oblika usavršavanja, na kojima se polaznici upoznaju sa pojedinim oblastima struke i nauke radi proširivanja i produbljivanja stečenog znanja i uspešnog rada u praksi.
Kontinuirana medicinska edukacija kao poseban vid obrazovanja tokom čitavog života reguliše se Pravilnikom o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji.
Polaznici programa obrazovanja tokom čitavog života, mogu biti lica sa prethodno stečenim, najmanje, srednjim obrazovanjem. Oni nemaju status studenta
Kada polaznik programa savlada program, Medicinski fakultet izdaje uverenje na obrascu koji propisuje Nastavno-naučno veće Medicinskog fakulteta.
Datum poslednje izmene: 18.06.2009.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2005 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024