Glavna strana
Prethodna

 

ZDRAVSTVENE  SPECIJALISTIČKE  STUDIJE

VAŽNO
 

 

U okviru svoje obrazovne delatnosti Medicinski fakultet ostvaruje studijske programe za specijalističko i uže specijalističko obrazovanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

 

 ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE

Na Medicinskom fakultetu se shodno posebnom Zakonu organizuju specijalizacije, po programima kojima je utvrđen obim, sadržaj i plan sprovođenja teorijske i praktične nastave i plan praktičnog stručnog rada, kao i znanja i veština koje stiču.

Upis na specijalizacije se obavlja po konkursu.

 

 UŽE ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE

Na studije za sticanje stručnog naziva specijaliste uže specijalizacije može da se upiše lice koje je završilo Medicinski fakultet i steklo odgovarajuću specijalizaciju, poznaje jedan svetski jezik i ima rešenje Ministarstva zdravlja.

Dekan može tražiti saglasnost od Ministarstva zdravlja za odobravanje uže specijalizacije za nastavnike Medicinskog fakulteta na kliničkom predmetu. Predlog dekana mora se zasnivati na obrazloženom zahtevu katedre kojoj saradnik pripada i potrebama katedre i Medicinskog fakulteta u izvođenju studijskih programa.

Organizovanje i postupak zdravstvenih specijalizacija i užih zdravstvenih specijalizacija regulišu se posebnim Pravilnikom koji donosi Nastavno-naučno veće.

 

O STUDIJAMA

 

Teorijska i praktična nastava izvodi se na Medicinskom fakultetu i nastavnim jedinicama i bazama Medicinskog fakulteta u trajanju od dva semestra. Deo programa specijalizacije može se obavljati u zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje specijalističkog staža.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, po dobijanju rešenja na odobrenu specijalizaciju, započinju obavljanje specijalističkog staža danom upisa na Medicinski fakultet

U toku studija specijalizant polaže kolokvijume predviđene planom i programom odobrene specijalizacije.

Po završenom specijalističkom stažu, savladanim veštinama, overenim semestrima dvosemestralne nastave i položenim kolokvijumima, podnosi se prijava Medicinskom fakultetu za polaganje specijalističkog, odnosno uže specijalističkog ispita.

Ispit se sastoji od praktičnog i teorijskog dela.

Ispit iz uže specijalnosti i specijalnosti iz preventivnih grana medicine i stomatologije, sastoji se i od odbrane rada.

Po završenom ispitu, komisija ocenjuje zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika ocenom “odličan”, “vrlo dobar”, “dobar” ili “nije položio”.

Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ne položi ispit, može da polaže taj ispit još dva puta u rokovima koji ne mogu biti kraći od 6 meseci.

Ako specijalizant ni treći put ne položi ispit, gubi pravo na danje polaganje specijalističkog ispita.

Zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku koji je položio specijalistički ispit iz specijalizacije, odnosno uže specijalizacije izdaje se diploma.

Specijalizantu koji u roku od šest a najkasnije dvanaest meseci po završetku specijalističkog staža ne podnese zahtev za polaganje specijalističkog ispita polaganje istog se uslovljava.

KOME SE TREBA OBRATITI U VEZI  ZDRAVSTVENIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA ?
SLUŽBA >>>

 

PRODEKAN >>>

Prаvilnik о spеciјаlizаciјаmа i užim spеciјаlizаciјаmа zdrаvstvеnih rаdnikа i zdrаvstvеnih sаrаdnikа
(„Sl glаsnik RS br 10/2013, оd 30.1.2013. gоdinе)

Programi specijalizacija i užih specijalizacija za specijalnosti u medicini
(„Sl glаsnik RS br 10/2013, оd 30.1.2013. gоdinе)

Prаvilnik о spеciјаlizаciјаmа i užim spеciјаlizаciјаmа zdrаvstvеnih rаdnikа i zdrаvstvеnih sаrаdnikа
(„Sl glаsnik RS br 63/2010, оd 8.9.2010. gоdinе)

ODOBRENE SPECIJALIZACIJE, MAJ 2013

ODLUKA O NAČINU POLAGANJA ISPITA
ZA SPECIJALIZACIJE I UŽE SPECIJALIZACIJE

POSLEDNJI KONKURS
za specijalizacije

3.04.2013.g.
list   "Narodne novine"

PRIJAVNI LIST ZA UPIS NA
ZDRAVSTVENE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU
u školskoj 2012/2013. god.
preuzeti 

 

PRIJAVNI LIST ZA UPIS NA
 
STUDIJE UŽIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
 NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU
u školskoj 2012/2013. god.
preuzeti

 

SPECIJALIZACIJE
 KOJE SE ORGANIZUJU NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU

ISPITNA PITANJA
ZA SVE ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE

OBRASCI ZA MENTORSTVO

SVE ODBRANJENE SPECIJALIZACIJE
od 1975. do 2011.

SVE ODBRANJENE UŽE SPECIJALIZACIJE
od 1992. do 2011.

Datum poslednje izmene: 31.05.2013.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024